Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Piotr Bórawski, Aleksander Lewczuk

Logit model utilization in additional and alternative income estimation of farms

Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych

Abstract: Particular attention was paid to profitability of additional and alternative income sources, mainly ostrich and fallow deers. The analysis was presented using Logit model. The survey proved that the profitability of ostrich production was determined by basic herd, farmers’ age and own sawings. In fallow deers production the most important were basic herd and own savings.
Abstract in polish: W pracy szczególną uwagę zwrócono na opinie rolników dotyczące opłacalności dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów, w tym głównie produkcji strusi i danieli. Wyniki analiz przedstawiono w postaci modelu logitowego. Badania wykazały, że o opłacalności dodatkowych źródeł dochodów, którymi była produkcja strusiarska, decydują takie czynniki, jak: wielkość stada podstawowego, wiek rolników oraz wysokość własnych oszczędności. W wypadku produkcji danieli największe znaczenie miały stado podstawowe oraz własne oszczędności.

Keywords: additional and alternative income sources, ostrich, fallow deers, production

Keywords in polish: dodatkowe i alternatywne dochody, strusie, daniele, produkcja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_5.pdf
For citation:

MLA Bórawski, Piotr, and Aleksander Lewczuk. "Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 33-39.
APA Piotr Bórawski, Aleksander Lewczuk (2009). Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 33-39
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr, LEWCZUK, Aleksander. Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 33-39.
Corresponding address:
dr Piotr Bórawski, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Łódzki 2, 10-957 Olsztyn, Poland
Authors email:
pboraw@moskit.uwm.edu.pl