Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Małgorzata Borkowska

Agricultural activities in the Oleśnica commune

Działalność rolnicza w gminie Oleśnica

Abstract: The aim of the study was to analyse and assess the agricultural activity in the Oleśnica commune. The representative rural property owner was a secondary-educated 43-year old man. Over 70% of respondents demonstrated their willingness to expand by purchasing or renting land and also to develop infrastructure. Agricultural activities within this area were focused mainly on plant-growing, which was preferable due to sustained tide of the market. Arable land was the dominating land type and the main products were: grains, potatoes and rape. Introduced in farms innovations were focused on increasing ef-fectiveness of plant-growing and improving the quality of work in rural properties. These innovations were expected to increase income and, in longer term, make the rural production more competitive on the European market.
Abstract in polish: Celem badań była ocena działalności rolniczej w gminie Oleśnica. Gromadząc materiały źródłowe, posłużono się wieloma technikami i metodami badawczymi, które zostały połączone w kwestionariusz wywiadu nt. „Działalność rolnicza w gminie Oleśnica”. Właścicielami 30 badanych gospodarstw w analizowanej gminie byli mężczyźni w wieku około 43 lat z wykształceniem średnim. Ponad 70% rolników wyrażała chęć rozwoju gospodarstw poprzez dokupienie lub wydzierżawienie gruntów i modernizację parku maszynowego. Działalność rolnicza prowadzona na terenie gminy nastawiona była głównie na produkcję roślinną. Wprowadzane innowacje dotyczyły przede wszystkim produkcji roślinnej, gospodarstwa domowego i technizacji. Wprowadzanie innowacji wynikało z chęci uzyskania wyższych dochodów oraz dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów gospodarki rynkowej.

Keywords: commune, agricultural activities, rural property, farmer

Keywords in polish: gmina, działalność rolnicza, gospodarstwo, rolnik

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol13/issue3/art_4.pdf
For citation:

MLA Borkowska, Małgorzata. "Działalność rolnicza w gminie Oleśnica." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 25-31.
APA Małgorzata Borkowska (2009). Działalność rolnicza w gminie Oleśnica. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 25-31
ISO 690 BORKOWSKA, Małgorzata. Działalność rolnicza w gminie Oleśnica. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 25-31.
Corresponding address:
mgr Małgorzata Borkowska, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
malgorzata.borkowska@up.wroc.pl