Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 1 (11) 2009

January - March 2009
Cover (Inner front) Issue (1) 2009 - Cover (Inner front)
Contents Issue (1) 2009 - Contents

Contents:

Issue 1 (11) 2009
Eugenia Czernyszewicz
Changeability of consumer preferences concerning the methods of fruit production
Zmienność preferencji konsumentów w zakresie metod produkcji owoców
Issue 1 (11) 2009
Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz
Factoring - financial instrument supporting the current activity of an enterprise
Faktoring - instrument finansowy wspierający bieżącą działalność przedsiębiorstwa
Issue 1 (11) 2009
Bazyli Czyżewski
The land rent category in mainstream economics and its contemporary applications
Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania
Issue 1 (11) 2009
Elżbieta Daszkowska
Protektionismus vs. Liberalismus im landwirtschaftlichen Handel? Zollabgaben oder außertarifliche Mittel für den Marktschutz? Chancen und Entwicklungsgefahren des polnischen landwirtschaftlichen Sektors
Protekcjonizm kontra liberalizm w handlu rolnym? Cła czy środki pozataryfowe w kwestii ochrony rynku? Szanse i zagrożenia rozwojowe polskiego sektora rolnego
Issue 1 (11) 2009
Michał Gazdecki
The restructuring and internalization of retail trade in Poland between 1990 and 2007
Restrukturyzacja i internacjonalizacja handlu detalicznego w Polsce w latach 1990-2007
Issue 1 (11) 2009
Zbigniew Gołaś
Analysis of profitability of capital in agriculture
Analiza rentowności kapitału w rolnictwie
Issue 1 (11) 2009
Zbigniew Gołaś
Factors determining the return on equity in agriculture
Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie
Issue 1 (11) 2009
Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska
Product unconformable in the light of legal regulations and the ISO 9001:2000 standards
Wyrób niezgodny w świetle wymagań prawa oraz normy ISO serii 9001:2000
Issue 1 (11) 2009
Maria Grzybek
Preferences of customers from Podkarpacie concerning demand on regional products
Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne
Issue 1 (11) 2009
Karolina Jąder
Bedeutung des Gemüsebaus für die Landwirtschaft von Wielkopolska
Znaczenie produkcji warzywniczej w rolnictwie Wielkopolski
Issue 1 (11) 2009
Karolina Jąder, Magdalena Kozera, Olga Stefko
Bedeutung des Gemüsebaus von Wielkopolska für den inländischen Gemüsebau
Znaczenie produkcji warzywniczej Wielkopolski w warzywnictwie krajowym
Issue 1 (11) 2009
Sławomir Kalinowski
Incomes and poverty among population of the United States - chosen issues
Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia
Issue 1 (11) 2009
Roman Kisiel, Aleksander Wasiuta
Condition and development of wind energy in European Union
Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej
Issue 1 (11) 2009
Anna Majchrzak, Joanna Stanisławska
Financial standing of counties in the Wielkopolskie province in the years 2004-2006
Sytuacja finansowa powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2004-2006
Issue 1 (11) 2009
Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus
Productivity and efficiency of economic activity of the Lower Silesia's large area farms in comparison with other large area farms in Poland
Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju
Issue 1 (11) 2009
Roma Ryś-Jurek
The output, incomes and assets-capital relations in individual farms
Produkcja, dochody i relacje majątkowo-kapitałowe w gospodarstwach indywidualnych
Issue 1 (11) 2009
Magdalena Śmiglak-Krajewska, Anna Zielińska
Information as aided factor of price risk management in agriculture
Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie
Issue 1 (11) 2009
Robert Talaga
Activity of public employment services in the Poznan agglomeration for the benefit of the disabled persons
Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych
Issue 1 (11) 2009
Sławomir Kalinowski, Małgorzata Kołodziejczak, Włodzimierz Kołodziejczak
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: "Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich"
Issue 1 (11) 2009
Małgorzata Kołodziejczak, Karolina Pawlak
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej"
Issue 1 (11) 2009
Aleksandra Łuczak, Izabela Kurzawa
Sprawozdanie z XVII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (XXII Konferencji Taksonomicznej) pt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania"

21 matches find