Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Roma Ryś-Jurek

The economic strength of Polish individual farms in the European Union in the year 2004

Siła ekonomiczna polskich indywidualnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w 2004 roku

Abstract: The aim of this research was a presentation of the economic strength of average individual farms from EU-24 countries. The special emphasis was put on similarity of the output structure. An analysis was based on FADN data for the year 2004. Basic method of research was a descriptive and comparative analysis, as well as chosen methods of descriptive statistics – among them, so called standardization of straight characteristics. Beyond this, the hierarchical agglomeration classification was implemented. On the basis of hierarchical agglomeration classification prepared according to ESU and to structure of output, 5 classes of average individual farms from EU-24 countries were obtained. The comparison of results of Polish average farm with results obtained by the EU average farms revealed that the value of the majority of economic variables observed in Polish average farm was c.a. three times lower than the EU average. In the ranking – prepared according to the criteria of ESU – Polish average individual farm took 20th place among 24 average individual farms from the EU. The characteristic feature of the agricultural output of Polish average individual farm was the equal share of crops production, as well as livestock production in the total average farm’s output. In the structure of crops production of a Polish average individual farm, the cereals, vegetables and flowers were dominant. The livestock production consisted mainly of pig meat, poultry meat and milk and milk products.
Abstract in polish: Celem badania była prezentacja siły ekonomicznej poszczególnych przeciętnych indywidualnych gospodarstw rolnych z krajów UE-24, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W badaniu położono duży nacisk na podobieństwa struktur produkcji. Analiza została oparta na danych FADN dla 2004 roku. Podstawowymi metodami badawczymi były analiza opisowa i porównawcza. Wykorzystano również wybrane metody statystyki opisowej, a wśród nich – standaryzację cech prostych oraz przeprowadzono hierarchiczną klasyfikację aglomeracyjną. Porównanie przeciętnych wyników polskiego i unijnego gospodarstwa rolnego, wykazało, że większość podstawowych kategorii ekonomicznych w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym była około trzykrotnie niższa niż w gospodarstwie unijnym. W rankingu według wielkości ESU polskie przeciętne indywidualne gospodarstwo rolne zajęło 20 miejsce pośród 24 przeciętnych unijnych indywidualnych gospodarstw rolnych. O specyfice produkcji rolniczej polskiego indywidualnego gospodarstwa rolnego zdecydował wyrównany udział produkcji roślinnej i zwierzęcej w produkcji ogółem. W strukturze produkcji roślinnej w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym dominowały zboża oraz warzywa i kwiaty. W strukturze produkcji zwierzęcej przeciętnego indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce przeważały: wieprzowina, drób oraz mleko krowie i produkty mleczne. Na podstawie przeprowadzonej hierarchicznej klasyfikacji aglomeracyjnej według ESU i struktury produkcji uzyskano 5 klas przeciętnych indywidualnych gospodarstw rolnych z krajów UE-24.

Keywords: ESU, individual farm, agglomeration, agricultural output

Keywords in polish: ESU, indywidualne gospodarstwo rolne, aglomeracja, produkcja rolnicza

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_9.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume10/issue4/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "The economic strength of Polish individual farms in the European Union in the year 2004." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 95-108.
APA Roma Ryś-Jurek (2008). The economic strength of Polish individual farms in the European Union in the year 2004. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 95-108
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. The economic strength of Polish individual farms in the European Union in the year 2004. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 95-108.
Corresponding address:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rys-jurek@up.poznan.pl