Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Aldona Standar

Financial situation in the agricultural holdings of the EU countries according to the potential for production

Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich potencjału produkcyjnego

Abstract: The aim of this article is to describe the financial situation in the agricultural holdings of the EU countries in 2005 according to the typological groups of the holdings formed on the basis of their potential for production. The multi-dimensional statistical analysis of the potential for production of the agricultural holdings included into FADN was conducted in the paper. Cluster analysis was used. As a result of grouping six homogeneous clusters of holdings in the EU countries were received. For these typological groups of holdings financial analysis was conducted. A significant diversification of the potential for production and financial results in the agricultural holdings of the EU countries was affirmed. The research showed also, that not only the level of resources of production factors, but also the relations between them affect the financial situation. Holdings from no typological group achieve profitable financial results in all areas of analysis at the same time. Countries, which joined the EU in 2004 have the similar potential for production and financial results. These results are other than those in the EU-15 countries.
Abstract in polish: Artykuł przedstawia zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych krajów UE. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem potencjału produkcyjnego. Badanie wykazało, że nie tylko poziom zasobów czynników produkcji, lecz także relacje między nimi wpływają na sytuację finansową.

Keywords: financial situation, agricultural holding, potential for production, typology

Keywords in polish: sytuacja finansowa, gospodarstwo rolne, potencjał produkcyjny, typologia

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_8.pdf
For citation:

MLA Poczta, Walenty, et al. "Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich potencjału produkcyjnego." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 83-94.
APA Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Aldona Standar (2008). Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich potencjału produkcyjnego. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 83-94
ISO 690 POCZTA, Walenty, ŚREDZIńSKA, Joanna, STANDAR, Aldona. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich potencjału produkcyjnego. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 83-94.
Corresponding address:
prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
poczta@up.poznan.pl