Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Piotr Bogdan Nowak

Maintanance and reproduction of fixed assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury assets in lease (based on the Poznań regional branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)

Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)

Abstract: As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the Agricultural Property Stock of the State Treasury. The important part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization did not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Leaseholders were not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provided only a small amount of financial means for this purpose. The survey involved 68 leaseholders using the grounds of 47 900 hectares taken in lease from the Poznań RB of APAST and leasing fixed assets of the initial value of about 317 million zloty. The material involves data of 1807 buildings of the APAST assets from 1995 to 2002. The survey results show that the majority of the fixed assets in lease were in use but they were reproduced to a low degree (the average – 69%) and capital investment constituted about a half of the financial outlay. The rest of it was spent on reconstruction.
Abstract in polish: Badaniami ankietowymi objęto 68 dzierżawców, gospodarujących na wydzierżawionych z OT AWRSP w Poznaniu gruntach o powierzchni 47,9 tys. ha oraz dzierżawiących majątek trwały o wartości początkowej około 317 mln zł. Zebrany materiał z badań obejmuje dane o 1807 budynkach Zasobu WRSP z lat 1995-2002. Wyniki badań wykazują, że wydzierżawiony majątek trwały był w większości zagospodarowany, ale reprodukowany w niskim stopniu (średni wskaźnik odtwarzania wynosił 68,8%), czyli nie była zapewniona jego tzw. reprodukcja prosta. Stopień jego reprodukcji był jednak znacznie wyższy niż średnio w kraju (43,5%).

Keywords: immovable and durable assets, amortization, depreciation, lease, financial settlement

Keywords in polish: majątek trwały nieruchomy, zagospodarowanie, umorzenia, amortyzacja, dzierżawy, rozliczenia finansowe

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_7.pdf
For citation:

MLA Nowak, Piotr Bogdan. "Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 73-81.
APA Piotr Bogdan Nowak (2008). Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002). J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 73-81
ISO 690 NOWAK, Piotr Bogdan. Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002). J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 73-81.
Corresponding address:
dr inż. Piotr Bogdan Nowak, ul. Kochanowskiego 5B, 63-000 Środa Wielkopolska, Poland
Authors email:
pbn@wp.pl