Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek

Demographic changes and pension system in Czech Republic

Przeobrażenia demograficzne a system emerytalny Republiki Czeskiej

Abstract: The analysis of both demographic structure and normative changes influence on the pension system in the Czech Republic between 2000 and 2005 was conducted. In the researched period the number of population was characterised by a falling tendency and the population growth rate had negative values in the interval from –0.6% to –1.8%. However, the demographic dynamics rate had a growing tendency. Between 2000 and 2005 the share of population at productive age (of 15-64) and non-productive age (65 and more) increased. Moreover, in the investigated period the system dependency ratio fell. It comes from a higher number of insured in comparison to beneficiaries. Simultaneously the revenues and expenditures preserve an increasing tendency. It can be stated that the demographic situation was improved and together with the introduced reform of pension system, it led to its financial stability.
Abstract in polish: Systemy emerytalne zostały zapoczątkowane na przełomie XIX i XX wieku. Ewolucja systemów emerytalnym zmieniła ich zakres podmiotowy i przedmiotowy, wzrost poziomu świadczeń, a także sposoby pozyskiwania środków finansowych prze-znaczonych na świadczenia. Wynika to przede wszystkim ze zmian zachodzących w strukturze demograficznej ludności. Obecnie w większości krajów UE występuje pro-ces starzenia się społeczeństwa, który w znacznym stopniu oddziałuje na system zabezpieczenia emerytalnego. Zmieniające się warunki demograficzne zapoczątkowały wprowadzenie licznych zmian w systemach emerytalnych. W opracowaniu dokonano analizy wpływu przeobrażeń struktury demograficznej ludności oraz zmian normatywnych na system emerytalny, funkcjonujący w Republice Czeskiej w latach 2000-2005.

Keywords: old-age pension system, demographic structure, incomes and expenditures of CSSZ

Keywords in polish: system emerytalny, struktura demograficzna, przychody i wydatki CSSZ

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_6.pdf
For citation:

MLA Łuczka-Bakuła, Władysława, and Lidia Jabłońska-Porzuczek. "Przeobrażenia demograficzne a system emerytalny Republiki Czeskiej." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 61-71.
APA Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek (2008). Przeobrażenia demograficzne a system emerytalny Republiki Czeskiej. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 61-71
ISO 690 ŁUCZKA-BAKUłA, Władysława, JABłOńSKA-PORZUCZEK, Lidia. Przeobrażenia demograficzne a system emerytalny Republiki Czeskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 61-71.
Corresponding address:
prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
luczka-bakula@up.poznan.pl