Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki

Application of the analytic hierarchic process in analysis motivation system of a transport firm

Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego

Abstract: Motivation of employees is the main element of management in firm. For this reason identification of the most important factors of motivation in firm is very important. These factors support employees to work more effectively and simultaneously secure satisfaction of work for themselves. The factors of motivation and their intensity of motiva-tion are main elements in construction of motivation system. The paper is an attempt of application of the Analytic Hierarchic Process (AHP) in decision making in economics and organization of firm. The AHP method has been used for the first time to work out models of motivation of employees in a firm. This method is useful in the process of motivation of employees. Its essence, concepts and rules of implementation have been presented in detail. This approach is a complex procedure, which appears to be useful for decision making relating to development of firms.
Abstract in polish: Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa. W pracy podjęto próbę ustalenia najważniejszych czynników motywacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie transportowym oraz dokonano wyboru najwłaściwszego dla niego modelu motywacyjnego spośród trzech zaproponowanych.

Keywords: motivation, models of motivation, factors of motivation, Analytic Hierarchic Process (AHP)

Keywords in polish: motywacja, modele motywacyjne, czynniki motywacyjne, analityczny proces hierarchiczny

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_5.pdf
For citation:

MLA Łuczak, Aleksandra, and Feliks Wysocki. "Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 47-60.
APA Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki (2008). Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 47-60
ISO 690 ŁUCZAK, Aleksandra, WYSOCKI, Feliks. Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 47-60.
Corresponding address:
dr inż. Aleksandra Łuczak, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
luczak@up.poznan.pl