Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Barbara Hadryjańska

Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position

Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich w Wielkopolsce czynnikiem kształtującym ich pozycję konkurencyjną

Abstract: Dairy firms generate a considerable amount of pollution in course of production, negatively influencing the state of natural environment. According to the EU ecological policy, all economic sectors must comply with the principle of sustainable development, which makes environmental targets equal to the economic ones. Pro-ecological activities of dairy firms are to ensure, first of all, implementing the assumptions of ecological policy, however, they can also become a factor favourably influencing their competitive position.
Abstract in polish: Działalność przedsiębiorstw mleczarskich jest związana z dużą ingerencją w środowisko naturalne. Udział tych firm w gospodarce narodowej jest znaczący i dlatego wprowadzanie zmian prośrodowiskowych w ich przypadku jest bardzo ważne, aby realizować zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej kraju. Badane przedsiębiorstwa wdrażają działania proekologiczne, szczególnie w przypadku gospodarki wodnej i zagospodarowania odpadów. Jedynie duże przedsiębiorstwa są zaangażowane w ochronę atmosfery. Proces ekologizacji wpływa na konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Firmy, które nie wdrażały działań środowiskowych deklarowały zmniejszenie pozycji konkurencyjnej.

Keywords: the competitiveness of the firms, the protection of environment, diary companies, the environmental management

Keywords in polish: konkurencyjność firm, ochrona środowiska, przedsiębiorstwa mleczarskie, zarządzanie środowiskiem

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_3.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume10/issue4/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Hadryjańska, Barbara. "Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 25-35.
APA Barbara Hadryjańska (2008). Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 25-35
ISO 690 HADRYJAńSKA, Barbara. Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 25-35.
Corresponding address:
dr Barbara Hadryjańska, Katedra Ekonomii, Uniwerystet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
hadryjanska@up.poznan.pl