Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Eugenia Czernyszewicz

Choice of place of fruit purchase depending on socio-economic and demographic features of consumers

Wybór miejsca zakupu owoców w zależności od cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych konsumentów

Abstract: The purpose of the paper was to establish influence of some consumer features like sex, age, education, income, type of family and source of income for declaration of the place of fruit purchase, reasons of choice of the place of fruit purchase and changeability of consumer preferences between years 2002 and 2006. The analysis was conducted on the basis of the data from questionnaire studies carried out among the inhabitants of Lublin in the years 2002, 2003 and 2006. Results of the studies point out that the consumers’ demographic and socio-economic features significantly differentiated preferences concerning the choice of the place of apple and citrus fruit purchase and had no effect on the place pf seasonal fruits purchase. Term of studies was significantly influenced by preferences concerning place of apples and seasonal fruits purchase. Place of citrus fruit purchase did not significantly change in the analysed period.
Abstract in polish: Celem pracy było określenie wpływu niektórych cech konsumentów, jak płeć, wiek, wykształcenie, dochody, typ rodziny i źródło dochodów na wybór miejsca zakupu owoców, powody wyboru miejsc zakupu i zmienność preferencji w latach 2002 i 2006. Analizę wykonano na podstawie danych z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Lublina w latach 2002, 2003 i 2006. Wyniki badań świadczą o tym, że cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne istotnie różnicowały preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsc zakupu jabłek i cytrusów, a nie miały wpływu na wybór miejsca zakupu owoców sezonowych. Termin badania miał istotny wpływ na preferencje w zakresie miejsc zakupu jabłek i owoców sezonowych. Preferencje dotyczące miejsca zakupu cytrusów nie zmieniły się istotnie w badanym okresie.

Keywords: place of purchase, fruit, preferences

Keywords in polish: miejsce zakupu, owoce, preferencje

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol10/issue4/art_1.pdf
For citation:

MLA Czernyszewicz, Eugenia. "Wybór miejsca zakupu owoców w zależności od cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych konsumentów." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 5-16.
APA Eugenia Czernyszewicz (2008). Wybór miejsca zakupu owoców w zależności od cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 5-16
ISO 690 CZERNYSZEWICZ, Eugenia. Wybór miejsca zakupu owoców w zależności od cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych konsumentów. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 5-16.
Corresponding address:
dr Eugenia Czernyszewicz, Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
Authors email:
eugenia.czernyszewicz@ar.lublin.pl