Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 4 (10) 2008

Cover (Inner front) Issue (4) 2008 - Cover (Inner front)
Contents Issue (4) 2008 - Contents

Contents:

Issue 4 (10) 2008
Eugenia Czernyszewicz
Choice of place of fruit purchase depending on socio-economic and demographic features of consumers
Wybór miejsca zakupu owoców w zależności od cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych konsumentów
Issue 4 (10) 2008
Elżbieta Daszkowska
The reasons and perceptible effects of the food crisis in the first decade of the 21th century. Activities taken by the European Union and the World Bank aimed at stabilizing the situation
Przyczyny i odczuwalne skutki kryzysu żywnościowego pierwszej dekady XXI wieku. Działania stabilizujące sytuację podejmowane przez Unię Europejską i Bank Światowy
Issue 4 (10) 2008
Barbara Hadryjańska
Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position
Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich w Wielkopolsce czynnikiem kształtującym ich pozycję konkurencyjną
Issue 4 (10) 2008
Izabela Lipińska
The system of protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products
System chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych
Issue 4 (10) 2008
Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki
Application of the analytic hierarchic process in analysis motivation system of a transport firm
Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego
Issue 4 (10) 2008
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
Demographic changes and pension system in Czech Republic
Przeobrażenia demograficzne a system emerytalny Republiki Czeskiej
Issue 4 (10) 2008
Piotr Bogdan Nowak
Maintanance and reproduction of fixed assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury assets in lease (based on the Poznań regional branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)
Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)
Issue 4 (10) 2008
Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Aldona Standar
Financial situation in the agricultural holdings of the EU countries according to the potential for production
Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich potencjału produkcyjnego
Issue 4 (10) 2008
Roma Ryś-Jurek
The economic strength of Polish individual farms in the European Union in the year 2004
Siła ekonomiczna polskich indywidualnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w 2004 roku
Issue 4 (10) 2008
Roma Ryś-Jurek
Using the discriminant analysis to estimate the profitability of production types according to the economic size in the European Union (with the use of FADN data)
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny dochodowości typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej w Unii Europejskiej (w świetle danych FADN)
Issue 4 (10) 2008
Arkadiusz Sadowski
Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context
Ekonomiczna efektywność nakładów czynników produkcji w kontekście zarządzania kosztami
Issue 4 (10) 2008
Aldona Standar, Joanna Średzińska
Differentiation of financial condition in local goverments of Wielkopolska voivodeship
Zróżnicowanie sprawności finansowej gmin województwa wielkopolskiego
Issue 4 (10) 2008
Agnieszka Baer-Nawrocka, Sławomir Kalinowski, Małgorzata Kołodziejczak, Karolina Pawlak
Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Konkurencyjność w agrobiznesie”
Issue 4 (10) 2008
Wawrzyniec Czubak, Karolina Pawlak
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”

14 matches find