Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Cover (Inner front) Zeszyt (3) 2008 - Okładka
Contents Zeszyt (3) 2008 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 3 (9) 2008
Grażyna Adamczyk
Attitudes of young consumers towards promotion based on advertising
Postawy młodych konsumentów wobec promocji na przykładzie reklam
Zeszyt 3 (9) 2008
Grażyna Adamczyk
Segmentation of young consumers in terms of their market activity
Segmentacja młodych konsumentów według ich aktywności rynkowej
Zeszyt 3 (9) 2008
Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś
Analysis of enterprise profitability with application of method of diversifying
Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania
Zeszyt 3 (9) 2008
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Factors shaping the financial liquidity of farms
Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych
Zeszyt 3 (9) 2008
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Financial liquidity of farms in the European Union
Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej
Zeszyt 3 (9) 2008
Małgorzata Dolata
System of draining off and purifying of sewage in rural areas - progress and needs
System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – postęp i potrzeby
Zeszyt 3 (9) 2008
Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera
Selected aspects of market adaptations of the pig sector in Poland
Wybrane aspekty dostosowań rynkowych sektora trzodowego w Polsce
Zeszyt 3 (9) 2008
Justyna Górna
Essence of demands of standard ISO 22000:2005 in aspect of assurances of milk health safety
Istota wymagań standardu ISO 22000:2005 w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka
Zeszyt 3 (9) 2008
Justyna Górna, Magdalena Ankiel-Homa, Alina Matuszak-Flejszman
The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers
Wpływ informacji o systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych
Zeszyt 3 (9) 2008
Izabela Lipińska
The financial support of Agricultural Producer Groups
Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych
Zeszyt 3 (9) 2008
Elżbieta Mikołajczak
Wood waste value as a function of energy production profitability criteria
Wartość odpadów drzewnych jako funkcja kryterium opłacalności przerobu na energię
Zeszyt 3 (9) 2008
Damian Puślecki
The claims limitation of single indemnity in farm's accident insurance
Przedawnienie roszczeń o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego w rolnictwie
Zeszyt 3 (9) 2008
Roma Ryś-Jurek
Using the logit analysis to estimate the output’s profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data)
Zastosowanie analizy logitowej do oceny dochodowości produkcji typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej w Unii Europejskiej (na podstawie danych FADN)
Zeszyt 3 (9) 2008
Joanna Stanisławska, Anna Majchrzak
Financial standing of Polish households in 2006 in terms of satisfying main categories of needs
Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych w 2006 roku z uwzględnieniem zaspokajania głównych kategorii potrzeb
Zeszyt 3 (9) 2008
Aneta Suchoń, Łukasz Bobeł
Statutory right of pre-emption of agricultural real estate
Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości rolnych
Zeszyt 3 (9) 2008
Wawrzyniec Czubak, Karolina Pawlak
Sprawozdanie z seminarium „Ocena stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do UE”
Zeszyt 3 (9) 2008
Aldona Standar
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Pracowników Nauki pt. „Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich”

Znaleziono 17 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).