Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Aneta Suchoń, Łukasz Bobeł

Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości rolnych

Statutory right of pre-emption of agricultural real estate

Abstract: The article presents the problem of the right of pre-emption of agricultural real property and attempt to answer the question whether it was justified for the legislator to introduce a right which limits an attribute of an owner, such as the right of asset disposal. The statutory right of pre-emption of agricultural property has been regulated in different legal acts and entitle to the lessee, the Agricultural Property Agency and the co-owner. The article also discusses issues concerning the exercise of the right of pre-emption and problems concerning the concurrence of the right of pre-emption from the Act on the establishment of the agrarian system with other cases of the statutory right of pre-emption. In Authors opinion the fact that the right of pre-emption of agricultural property to the lessee and co-owner has to be considered as positive, but some conditions should be change. It is also necessary to change the provisions of the Act of 11 April 2003 on the establishment of the agrarian system concerning the right of pre-emption of the Agricultural Property Agency The objective scope of the application of the right of pre-emption (re-demption) is too wide.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono problematykę prawa pierwokupu nieruchomości rolnych oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy słuszne było wprowadzenie przez ustawodawcę prawa, które ogranicza atrybut właściciela, jakim jest uprawnienie do swobodnego rozporządzania rzeczą. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych jest uregulowane w różnych ustawach i przysługuje dzierżawcy, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz współwłaścicielowi. Artykuł porusza także kwestie dotyczące wykonania prawa pierwokupu oraz problematykę zbiegu prawa pierwokupu z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z innymi przypadkami ustawowego prawa pierwokupu. Zdaniem Autorów, należy pozytywnie ocenić przyznanie prawa pierwokupu nieruchomości rolnych dzierżawcy oraz współwłaścicielowi. Jeżeli chodzi o prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych, to wydaje się konieczna zmiana przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego [Ustawa... 2003]. Zakres przedmiotowy zastosowania prawa pierwokupu (wykupu) jest zbyt szeroki.

Słowa kluczowe: agricultural real estate, the right of pre-emption, sale, Agricultural Property Agency

Słowa kluczowe w języku polskim: nieruchomość rolna, prawo pierwokupu, sprzedaż, Agencja Nieruchomości Rolnych

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_15.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_15_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Suchoń, Aneta, and Łukasz Bobeł. "Statutory right of pre-emption of agricultural real estate." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 161-169.
APA Aneta Suchoń, Łukasz Bobeł (2008). Statutory right of pre-emption of agricultural real estate. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 161-169
ISO 690 SUCHOń, Aneta, BOBEł, Łukasz. Statutory right of pre-emption of agricultural real estate. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 161-169.
Adres do korespondencji:
dr Aneta Suchoń, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
suchon@up.poznan.pl