Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Joanna Stanisławska, Anna Majchrzak

Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych w 2006 roku z uwzględnieniem zaspokajania głównych kategorii potrzeb

Financial standing of Polish households in 2006 in terms of satisfying main categories of needs

Abstract: The paper presents a selection of indexes describing financial standing of households. Based on their values the analyzed aggregate units (socio-economic groups of different size) were classified into classes of a similar financial position.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono dobór zmiennych opisujących sytuację finansową gospodarstw domowych. Na podstawie wartości tych wskaźników dokonano klasyfikacji badanych jednostek agregatowych (grupy społeczno-ekonomiczne o różnej liczebności) w klasy o podobnej sytuacji finansowej. Podstawą do analizy i określenia sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych w 2006 roku była ocena kształtowania się realnych dochodów rozporządzalnych oraz analiza struktury wydatków, przypadających miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego.

Słowa kluczowe: household, financial standing, cluster analysis

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo domowe, sytuacja finansowa, analiza skupień

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_14.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_14_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Stanisławska, Joanna, and Anna Majchrzak. "Financial standing of Polish households in 2006 in terms of satisfying main categories of needs." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 147-160.
APA Joanna Stanisławska, Anna Majchrzak (2008). Financial standing of Polish households in 2006 in terms of satisfying main categories of needs. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 147-160
ISO 690 STANISłAWSKA, Joanna, MAJCHRZAK, Anna. Financial standing of Polish households in 2006 in terms of satisfying main categories of needs. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 147-160.
Adres do korespondencji:
mgr Joanna Stanisławska, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
stanislawska@up.poznan.pl