Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Elżbieta Mikołajczak

Wartość odpadów drzewnych jako funkcja kryterium opłacalności przerobu na energię

Wood waste value as a function of energy production profitability criteria

Abstract: In the ever changing situation on the energy media market recently the growth in the interest in converting cheaper forms of wood has been noted. The sawmills being in possession of a certain amount of wood waste aim at its most efficient usage. The proposed formula facilitates the valuation of various kinds of wood assigned for burning. On the basis of the formula in question the choice of the structure of wood usage can be made both within a bigger plant as well as in economic macro scale.
Streszczenie w języku polskim: W zmieniających się relacjach na rynku nośników energii w ostatnim okresie zwiększyło się zainteresowanie przerobem tańszych sortymentów drewna oraz odpadów drzewnych na energię w procesie spalania. Zakłady pierwiastkowego przerobu drewna, dysponując określoną pulą odpadów drzewnych, dążą do jak najbardziej efektywnego ich zagospodarowania. Proponowany wzór umożliwia wycenę różnych rodzajów drewna odpadowego kierowanego do spalania. Na podstawie opracowanej metody można dokonać wyboru struktury wykorzystania drewna na cele energetyczne, zarówno w obrę-bie większego podmiotu przerabiającego drewno, jak i w makroskali gospodarczej.

Słowa kluczowe: wood waste, converted into energy, wood waste value

Słowa kluczowe w języku polskim: odpady drzewne, przerób na energię, wartość odpadów drzewnych

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_11.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Mikołajczak, Elżbieta. "Wood waste value as a function of energy production profitability criteria." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 111-118.
APA Elżbieta Mikołajczak (2008). Wood waste value as a function of energy production profitability criteria. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 111-118
ISO 690 MIKOłAJCZAK, Elżbieta. Wood waste value as a function of energy production profitability criteria. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 111-118.
Adres do korespondencji:
dr inż. Elżbieta Mikołajczak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
emikolaj@up.poznan.pl