Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Wybrane aspekty dostosowań rynkowych sektora trzodowego w Polsce

Selected aspects of market adaptations of the pig sector in Poland

Abstract: In the present article selected aspects of market adaptations of the pig sector in Poland were discussed. Entities of pig sector were analysed from the view of accessibility of the innovations and effects of its implementation. A significant efficacy and considerable quality effects of modernization of the production link, as well as marked distance from the production stage to the final consumer, were shown. Also, causes of problems in innovation transfer to agriculture and role of the vertical and horizontal integration as elements facilitating the adaptation of the whole sector were emphasized.
Streszczenie w języku polskim: W artykule zaprezentowano wybrane aspekty dostosowań sektora trzodowego w Polsce do gospodarki rynkowej. Analizowano podmioty sektora trzodowego w aspekcie dostępności do innowacji oraz efektów ich praktycznego wykorzystania. Podkreślono skuteczność podejmowanych działań i wymierne efekty jakościowe unowocześniania ogniwa produkcji. Wskazano na znaczne oddalenie ogniwa produkcji od finalnego odbiorca-konsument, a zarazem generatora informacji rynkowej. Podkreślono też przyczyny utrudnień w transferze innowacji do rolnictwa. Zwrócono uwagę na rolę integracji pionowej oraz poziomej jako elementów usprawniających dostosowanie całego sektora.

Słowa kluczowe: agricultural market, pig sector, farms, pig production, innovations, vertical and horizontal integration

Słowa kluczowe w języku polskim: rynek rolny, sektor trzodowy, produkcja trzody, innowacje, integracja wertykalna i horyzontalna

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_7.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Magdalena Kozera. "Wybrane aspekty dostosowań rynkowych sektora trzodowego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 63-76.
APA Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera (2008). Wybrane aspekty dostosowań rynkowych sektora trzodowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 63-76
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, KOZERA, Magdalena. Wybrane aspekty dostosowań rynkowych sektora trzodowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 63-76.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl