Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Małgorzata Dolata

System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – postęp i potrzeby

System of draining off and purifying of sewage in rural areas - progress and needs

Abstract: During the period analysed in the elaboration the acceleration of system of draining off and purifying of sewage took place. Those changes are reflected in higher levels of indicators describing the discussed elements of ecological infrastructure. The length of the sewage system increased eight times and the number of their connections to the flat buildings – nine times. It is vital to remember, that despite the progress in ecological infrastructure, their level and availability are not sufficient to satisfy the existing needs. Only 22% of rural population utilizes the services of sewage treatment plants and 20.2% the services of sewage network.
Streszczenie w języku polskim: Obszary wiejskie w Polsce odznaczają się, mimo postępu, jaki nastąpił w tym zakresie w ostatnich latach, znacznym niedorozwojem w wyposażeniu ich w takie podstawowe urządzenia, jak sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków. Problem stanowią także dość znaczne dysproporcje między wyposażeniem w elementy infrastruktury ekologicznej obszarów wiejskich poszczególnych województw.

Słowa kluczowe: sewerage network, sewage treatment plants, rural areas

Słowa kluczowe w języku polskim: sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, obszary wiejskie

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_6.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Dolata, Małgorzata. "System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – postęp i potrzeby." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 53-62.
APA Małgorzata Dolata (2008). System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – postęp i potrzeby. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 53-62
ISO 690 DOLATA, Małgorzata. System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – postęp i potrzeby. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 53-62.
Adres do korespondencji:
dr Małgorzata Dolata, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
dolata@up.poznan.pl