Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

Financial liquidity of farms in the European Union

Abstract: In the article diversifying the level of financial liquidity of farm in UE was presented. The research showed that a higher financial liquidity than non-agricultural sectors characterized farming. This state is a result of relatively smaller participation of short-term capital in total capital. In the EU countries the highest financial liquidity is met in farms of Belgium, Spain and Slovenia, however lowest in farms of Great Britain, the Czech Republic and Netherlands. The financial liquidity is also strongly diversified according to the economic size, the type of farms and conditions of agricultural production.
Streszczenie w języku polskim: W artykule zaprezentowano wyniki badań zróżnicowania płynności finansowej w rolnictwie. Wykorzystano w nich dane statystyczne unijnej rachunkowości rolnej FADN, umożliwiające analizę badanego zjawiska w przekroju czasowym, krajów Unii Europejskiej oraz w układzie: wielkości ekonomicznej gospodarstw (ESU), typu rolnicze-go (T8), metod produkcji (konwencjonalne, organiczne), warunków produkcji (LFA).

Słowa kluczowe: financial liquidity, current ratio, quick ratio, FADN, EU, agriculture, farms

Słowa kluczowe w języku polskim: płynność finansowa, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności „szybki”, FADN, rolnictwo, gospodarstwa rolne

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_5.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 41-52.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2008). Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 41-52
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 41-52.
Adres do korespondencji:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
bieniasz@up.poznan.pl