Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Grażyna Adamczyk

Segmentacja młodych konsumentów według ich aktywności rynkowej

Segmentation of young consumers in terms of their market activity

Abstract: Children and teenagers constitute a separate market group, which is heterogeneous in terms of their behaviour, market attitudes and activity. This is the basis for distinguishing four market segments, different in terms of the demographic, economic and psychographic characteristics of young participants in the market.
Streszczenie w języku polskim: Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych aspektów aktywności rynkowej młodych konsumentów, w szczególności ich stosunku do zakupów i uczestnictwa w nich oraz próbę segmentacji młodocianych według wspomnianych kryteriów. Stwierdzono m.in., iż dla większości dzieci i młodzieży zakupy to przyjemne doznania, miłe chwile spędzone z rodziną bądź przyjaciółmi oraz atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież stanowią odrębną grupą rynkową, która jest niejednorodna pod względem zachowań, postaw rynkowych i aktywności. Daje to podstawę do wyróżnienia czterech segmentów rynkowych, odrębnych pod względem cech demograficznych, ekonomicznych i psychograficznych młodych uczestników rynku.

Słowa kluczowe: young consumer, market activity, segmentation of young consumers

Słowa kluczowe w języku polskim: młody konsument, aktywność rynkowa, segmentacja młodych konsumentów

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_2.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_2_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Adamczyk, Grażyna. "Segmentation of young consumers in terms of their market activity." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 15-22.
APA Grażyna Adamczyk (2008). Segmentation of young consumers in terms of their market activity. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 15-22
ISO 690 ADAMCZYK, Grażyna. Segmentation of young consumers in terms of their market activity. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 15-22.
Adres do korespondencji:
dr Grażyna Adamczyk, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
adamczyk@up.poznan.pl