Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Grażyna Adamczyk

Postawy młodych konsumentów wobec promocji na przykładzie reklam

Attitudes of young consumers towards promotion based on advertising

Abstract: Promotion and its various tools play a special role in marketing communication of enterprises with the child and teenage market. Young consumers perceive promotion first of all as actions, which bring them notable benefits in the form of the possible purchase of products at reduced prices or an opportunity to obtain free samples of goods or freebies.
Streszczenie w języku polskim: Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych aspektów komunikacji marketingowej oraz różnych narzędzi promocji, zwłaszcza reklamy telewizyjnej, na rynku młodych konsumentów. Stwierdzono m.in., iż dzieci i młodzież mało precyzyjnie potrafią określić słowo promocja, natomiast posiadają szeroką wiedzę odnośnie różnych przejawów i narzędzi promocji. Zazwyczaj wskazują na te formy, które przynoszą im wymierne korzyści w postaci niższej ceny zakupu czy różnych narzędzi promocji sprzedaży. Powszechność i masowość reklam powoduje, iż młodzi ludzie zaczynają je traktować wybiórczo, mają różne kryteria ich akceptacji, potrafią wskazać, co jest w nich dobre, a co złe oraz przestają im wierzyć bezgranicznie.

Słowa kluczowe: young consumer, promotion, advertising

Słowa kluczowe w języku polskim: młody konsument, promocja, reklama

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_1.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom9/zeszyt3/art_1_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Adamczyk, Grażyna. "Attitudes of young consumers towards promotion based on advertising." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 5-13.
APA Grażyna Adamczyk (2008). Attitudes of young consumers towards promotion based on advertising. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 5-13
ISO 690 ADAMCZYK, Grażyna. Attitudes of young consumers towards promotion based on advertising. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 5-13.
Adres do korespondencji:
dr Grażyna Adamczyk, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
adamczyk@up.poznan.pl