Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (8) 2008

Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2008 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2008 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (8) 2008
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Factors shaping the level of the financial liquidity of enterprises
Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej przedsiębiorstw
Zeszyt 2 (8) 2008
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Sector diversifying the financial liquidity of enterprises in Poland
Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce
Zeszyt 2 (8) 2008
Elżbieta Daszkowska
Zwischen Osten und Westen. Die wichtigsten Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Polen
Między Wschodem a Zachodem. Kluczowe problemy w relacjach gospodarczych Ukrainy z Rosją i Polską
Zeszyt 2 (8) 2008
Anna Gawrońska, Rafał Cygański
The analysis of financial situation of leather industry in Poland in 2000-2005
Analiza sytuacji finansowej przemysłu skórzanego w Polsce w latach 2000-2005
Zeszyt 2 (8) 2008
Mirosław Kłusek
The records of the District Land Registry in Cracow
Zespół akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie
Zeszyt 2 (8) 2008
Magdalena Kowalska
The role of tradition in mulitigeneration rural families in Małopolska
Rola tradycji w wielopokoleniowych rodzinach wiejskich w Małopolsce
Zeszyt 2 (8) 2008
Piotr Bogdan Nowak
Reproduction of fixed assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury Assets in Lease (based on the Poznań regional branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)
Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)
Zeszyt 2 (8) 2008
Luiza Ossowska
Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania - synthetic measurement
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego - pomiar syntetyczny
Zeszyt 2 (8) 2008
Łukasz Puślecki
The multivariable analysis of the Knowledge Based Economy (KBE) in triad countries on the basis of KAM 2007 methodology
Analiza wieloczynnikowa gospodarki opartej na wiedzy (KBE) w krajach triady według metodologii KAM 2007
Zeszyt 2 (8) 2008
Łukasz Puślecki
Modes of strategic technology partnering
Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych
Zeszyt 2 (8) 2008
Roma Ryś-Jurek
The output of the average individual farm in Poland and in the European Union countries. An attempt of defining similarity of structures in 2005
Produkcja rolnicza w przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Próba określenia podobieństwa struktur w 2005 roku
Zeszyt 2 (8) 2008
Olga Stefko
Investment activity of the agricultural farms and their competence for using borrowed capital as conditions of skills in development and progress of competitiveness of individual farms in Poland
Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce
Zeszyt 2 (8) 2008
Aneta Suchoń
Forms of management of the Agricultural Property Stock of the State Treasury
Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Zeszyt 2 (8) 2008
Michał Sznajder
The concept of sustainable food chain (case study – the dairy food chain)
Koncepcja zrównoważonego łańcucha żywnościowego (mleczny łańcuch żywnościowy - studium przypadku)
Zeszyt 2 (8) 2008
Karolina Pawlak
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka"
Zeszyt 2 (8) 2008
Aldona Standar, Joanna Średzińska
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych"

Znaleziono 16 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).