Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak

Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Unii Europejskiej

Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union

Abstract: Mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten im Mai 2004 werden die Disparitäten zwischen den Ländern, aber auch zwischen den Regionen in der Europäischen Union um einiges größer werden. Es betrifft sowohl Beschäftigung nach Sektor, Arbeitslosenquote als auch Pro-Kopf-BIP. Es wird die Regionaldifferenzierung auf der Grundlage von diesen Kennzahlen zusammen für alle Regionen, sowie getrennt für jedes Land der Gemeinschaft bestimmt.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono wyniki porównania zróżnicowania regionalnego rolnictwa w państwach Unii Europejskiej Analizie poddano następujący zestaw wskaźników społeczno-ekonomicznych: udział zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki narodowej w zatrudnionych ogółem w gospodarce, stopę bezrobocia oraz PKB per capita. Stwierdzono, że Unia Europejska charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem międzyregionalnym rolnictwa w gospodarce, zarówno w ujęciu poszczególnych państw jak i w ujęciu regionalnym. Istotne różnice w występują pomiędzy bardziej rozwiniętymi regionami państw części północno-zachodniej Unii Europejskiej i słabszymi – części południowej, w których rolnictwo posiada znaczący udział w gospodarce narodowej.

Słowa kluczowe: Regionaldifferenzierung, Beschäftigung in der Volkswirtschaft, Arbeitslosenquote, Pro-Kopf-BIP (KKS)

Słowa kluczowe w języku polskim: zróżnicowanie regionalne, zatrudnienie w gospodarce narodowej, stopa bezrobocia, PKB per capita

PDF in niemieckim Publikacja w języku niemieckim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_10.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Poczta, Walenty, and Małgorzata Kołodziejczak. "Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 123-140.
APA Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak (2008). Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 123-140
ISO 690 POCZTA, Walenty, KOłODZIEJCZAK, Małgorzata. Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 123-140.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
poczta@up.poznan.pl