Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak

Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej

Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union

Abstract: Es wird ein Vergleich von Wert der Bruttowertschöpfung und Produktivität in der Landwirtschaft, zwischen den Ländern, die zu EU gehören, gemacht. Es wird bestätigt, dass Produktivitätsanalyse der Produktionsfaktorennutzung und ihren Aufwände zum Nachteil der polnischen Landwirtschaft fällt.
Streszczenie w języku polskim: Dokonano porównania wolumenu wartości dodanej brutto oraz efektywności wytwarzania w rolnictwie regionów krajów należących do Unii Europejskiej. Stwierdzono, że analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów wypada na niekorzyść rolnictwa polskiego. Dlatego też problemem, który należałoby w najbliższym czasie rozwiązać jest zwiększenie efektywności wytwarzania w rolnictwie polskim. Celem prowadzonej polityki rolnej powinno stać się również wspieranie wzrostu konkurencyjności regionów i odpowiednie oddziaływanie na zmniejszenie rozpiętości pomiędzy nimi.

Słowa kluczowe: Regionaldifferenzierung, Bruttowertschöpfung, ökonomische Indexzahlen

Słowa kluczowe w języku polskim: zróżnicowanie regionalne, wartość dodana brutto, wskaźniki efektywnościowe

PDF in niemieckim Publikacja w języku niemieckim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_9.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Poczta, Walenty, and Małgorzata Kołodziejczak. "Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 109-121.
APA Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak (2008). Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 109-121
ISO 690 POCZTA, Walenty, KOłODZIEJCZAK, Małgorzata. Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 109-121.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
poczta@up.poznan.pl