Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych

Strategies of labour productivity in agricultural farms

Abstract: The labour productivity is one of the most important development parameters of economies. It determines the production costs, supply of cheaper goods and services, dynamics of the market and the purchasing power of societies, their wealth and competitive abilities. As a result of both historical background and effects of an economic transformation, the labour productivity in Polish agriculture is very low. Moreover generally low and stable level of the labour productivity is held at lower abilities to generate the economic surplus and falling agricultural employment. Better effects of economic trans-formation is characteristic for 651 farms involved in agricultural accountancy system carried by Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute. In this group the average growth of labour productivity achieved almost 68% and it was a result of over 26% increase in the value added and over 10% of reduction of work expenditures. This effect in the examined group was reached by 63% farms increasing the labour productivity, 29% farms reducing the labour productivity and 8% keeping the labour productivity at constant level.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania wydajności pracy w rolnictwie polskim na tle rolnictwa UE-15 oraz wyniki analizy zróżnicowania wydajności pracy w gospodarstwach rolnych objętych systemem rachunkowości rolnej IERiGŻ. Wydajność pracy postrzegano w kotekście jej poziomu mierzonego wartością dodaną oraz w kontekście zróżnicowanej dynamiki wartości dodanej i liczby pełnozatrudnionych.

Słowa kluczowe: labour productivity, EU, strategies, agriculture, farms, efficiency

Słowa kluczowe w języku polskim: wydajność pracy, UE, strategie, rolnictwo, gospodarstwo rolne, efektywność

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_6.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Magdalena Kozera. "Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 73-87.
APA Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 73-87
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, KOZERA, Magdalena. Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 73-87.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl