Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (7) 2008

Karol Wajszczuk

Rola logistyki w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw rolniczych

The role of logistics in sustainable development of agricultural enterprises

Abstract: The analysis of logistics costs in agricultural enterprises in process aspect was carried out in the paper. The aim of the research was to identify those process activities, in which the optimization of logistics costs can influence the realization of strategic aims of sustainable development. As a result of the research, some indexes of logistics costs for agricultural enterprises were estimated. Also, the differences among the costs, depending on the area shape and used technologies, were shown in the paper.
Streszczenie w języku polskim: W pracy dokonano analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolniczych w ujęciu procesualnym. Celem badań było zidentyfikowanie tych działań procesowych, w których optymalizowanie kosztów logistyki może wpłynąć na realizację strategicznych celów zrównoważonego rozwoju. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono wiele wskaźników kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych, a także wykazano zróżnicowanie w tychże kosztach w zależności od rozłogu i stosowanych technologii.

Słowa kluczowe: logistics, agricultural enterprises, logistics costs, sustainable development

Słowa kluczowe w języku polskim: logistyka, przedsiębiorstwa rolnicze, koszty logistyki, zrównoważony rozwój

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_11.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom7/zeszyt1/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wajszczuk, Karol. "The role of logistics in sustainable development of agricultural enterprises." J. Agribus. Rural Dev. 7.1 (2008): 141-148.
APA Karol Wajszczuk (2008). The role of logistics in sustainable development of agricultural enterprises. J. Agribus. Rural Dev. 7 (1), 141-148
ISO 690 WAJSZCZUK, Karol. The role of logistics in sustainable development of agricultural enterprises. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 7.1: 141-148.
Adres do korespondencji:
dr Karol Wajszczuk, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
karolwaj@up.poznan.pl