Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00349

Jakub Gołaś

LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND

Abstract:

The main purpose of this paper is to analyze the
latest legal changes to the farmers’ social security scheme in
Poland. The research was based on both national legal acts
and draft laws that constitute an explicit base for the current
and recent changes to the farmers’ social security scheme.
The author intends to identify fundamental legal amendments,
indicate the direction followed by the domestic farmers’
social security scheme, and evaluate the importance and
consequences of recent legal developments. The research
was based on the Act on the farmers’ social security scheme
of December 20, 1990, which also constitutes an explicit
legal base for the national farmers’ social security scheme,
and on other legal acts

Słowa kluczowe: farmers’ social security scheme, legal framework, amendment, legal changes, farmer, Poland

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom46/zeszyt4/art_72.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00349
Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Jakub. "LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 747-754.
APA Jakub Gołaś (2017). LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 747-754
ISO 690 GOłAś, Jakub. LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 747-754.
Adres do korespondencji:
mgr Jakub Gołaś, Department of Labor Law and Social Law, Adam Mickiewicz University in Poznań, Św. Marcin 90 St., 61-809 Poznań, Poland,
Email do korespondencji:
jk.golas@gmail.com

Literatura

 • GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015. Pobrano 20.12.2016 z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2015,6,9.html.
 • Jankowska K., Jędrasik-Jankowska I. (2011), Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. LexisNexis.
 • Kosikowski C. (2006), Fundusz emerytalno-rentowy oraz fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS [w:] Sektor finansów publicznych w Polsce. ABC.
 • Kuźniar J. (2009), Wybór rolniczego ubezpieczenia społecznego przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 12/2009.
 • Orlewski M., Słowiński Ł. (2005), Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników. Rejent, 2/2005.
 • Prusinowski P. (2014a), Relacje zachodzące między podstawowymi pojęciami ubezpieczenia społecznego rolników. Przegląd Sądowy, 2/2014.
 • Rzemek M. (2014b), Rolnik musi unikać ZUS jak ognia. Rzeczpospolita, 2014/8/18.
 • Ustawa z 26.06. 1974 r. - Kodeks pracy (2016), t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.
 • Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (2016a), t.j. Dz.U.2016 poz. 277 ze zm.
 • Ustawa z 13.10. 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (2016b), t.j. Dz.U. 2016 poz. 963 ze zm.
 • Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2016c), t.j. Dz. U. 2016 poz. 887 ze zm.
 • Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (2016d), jt. Dz. U. 2016 r. poz. 1518.
 • Ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (2015), Dz. U. 2015 poz. 1217.
 • Ustawa z 6.10.2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (2016e), Dz.U. 2016 poz. 1921.
 • Ustawa z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (2016f), Dz.U. 2016 poz. 2043.
 • Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2016g), Dz.U. 2017 poz. 38.
 • Ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2016h), Dz.U. 2016 poz. 2169.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (2015), nr druku: 3335.VII.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2016), nr druku: 1017.VII.