Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00344

Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć

THE FAIR TRADE PRODUCTS: A MARKETING INNOVATION OR A MANIFESTATION OF CONSIDERED CONSUMPTION

Abstract:

Responsible consumption trends have become increasingly
pronounced in the foodstuffs market as reflected
by the interest in healthy foods (organic and green products).
This is consistent with the fair trade concept which, in the Polish
market, is still considered to be a highly innovative project,
and may be developed only after reaching a higher level
of consumer awareness. As shown by the results, in the Polish
market, the consumers are primarily guided by the price of
the product when making their purchase decisions. However,
as the market changes dynamically, there is an increase in the
awareness level of buyers of food products. The purpose of
this paper is to analyze and assess the consumers’ behavior in
respect to fair trade goods on the product market, and to identify
the main motives for choosing them. This paper presents
the results of the authors’ own studies of a quantitative nature,
performed as a part of a research project. A CATI survey was
carried out in 2015 with a sample of 508 respondents from all
over the country.

Słowa kluczowe: fair trade, sustainable marketing, considered consumption

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom46/zeszyt4/art_80.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00344
Zapis do cytowania:

MLA Kulig-Moskwa, Katarzyna, and Joanna Nogieć. "THE FAIR TRADE PRODUCTS: A MARKETING INNOVATION OR A MANIFESTATION OF CONSIDERED CONSUMPTION." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 815-823.
APA Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć (2017). THE FAIR TRADE PRODUCTS: A MARKETING INNOVATION OR A MANIFESTATION OF CONSIDERED CONSUMPTION. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 815-823
ISO 690 KULIG-MOSKWA, Katarzyna, NOGIEć, Joanna. THE FAIR TRADE PRODUCTS: A MARKETING INNOVATION OR A MANIFESTATION OF CONSIDERED CONSUMPTION. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 815-823.
Adres do korespondencji:
dr Joanna Nogieć, Department of Finance and Management, Wrocław WSB University, Fabryczna St. 29/31, 53-609 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
joanna.nogiec@wsb.wroclaw.pl

Literatura

 • Brzustewicz P. (2014). Marketing 3.0 — nowe podejście do tworzenia wartości. Marketing i Rynek, nr 2, s. 2-7.
 • G. Churchill, Badania marketingowe – podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002, s. 774
 • Czubała A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsumpcja i Rozwój, nr 1.
 • Ćwik N. (red.). (2012). Wspólna odpowiedzialność rola marketingu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Dąbrowska A., Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Health, 46.1, s. 39-46.
 • Dejnaka A., Iwankiewicz-Rak, B., Nogieć, J., & Spychała, P. (2013). Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit. Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań.
 • Dobre Zakupy (206). Poradnik odpowiedzialnego konsumenta. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Kraków.
 • Fair Trade International. What is Fair Trade? http://www. fairtrade.net/what_is_fairtrade.html, dostęp: 14.04.2016
 • Fryzel B. (2014). CSR i emocjonalność konsumenta – czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne? Studia Ekonomiczne, nr 180.
 • Mirońska D., Zaborek, P. (2013). Analiza wrażliwości polskich nabywców indywidualnych na działania z zakresu marketingu społecznego podejmowane przez wytwórców dóbr i usług konsumpcyjnych [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.). Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii (s. 122). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 288, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Niedzielska A. (2014), Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, nr 11, s. 213-219.
 • Pabian A. (2013). Działalność promocyjna w koncepcji sustainability. Marketing i Rynek, nr 8, 12-17.
 • Penn M.J., Kinney Zalesne E. (2009). Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes.
 • Piotrowska A. (2014). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16.6, s. 393-396.
 • Waluś S. (2014). Zrównoważona konsumpcja – podstawa zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym i globalnym [w:] T. Jemczura, H. Kretek (2013), Zrównoważony rozwój: debiut naukowy. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 93.
 • Wróbel M. (2015). Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny 1 (354), s. 302-313.
 • Zajkowska M. (2015). Marketing zrównoważony - od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, T. 2 Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki. Kierunki zmian w zarządzaniu marketingowym organizacją, s. 359-370.
 • Zalega T. (2015). Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne – wybrane zagadnienia [w:] A. Olejniczuk-Merta (red.) Konsumpcja i innowacje. Marketing i Rynek. s. 14-25.
 • Zaremba-Warnke S. (2012). Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji. Ekonomia i Prawo, nr 8.1, s. 73.
 • Żakowska-Biemans S. (2011). Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, nr 56.4.