Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (46) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00330

Dorota Janiszewska

SPATIAL DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE INPUTS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The main purpose of this paper is to asses the differences
in levels of productive inputs in the agriculture of Zachodniopomorskie
voivodeship. The research was conducted
based on 2010 data from the Local Data Bank of the Central
Statistical Office of Poland. The differences in levels of
productive inputs were assessed with the synthetic indicator
covering three groups of resources: land, labor and capital. As
shown by the analysis, 37.9% of municipalities are characterized
by high and very high levels of productive inputs, while
34% of municipalities demonstrate low and very low levels.
The most favorable situation, in terms of the levels of productive
inputs, was reported in the northern and western parts of
the region. In turn, the worst situation was observed in the
central and eastern parts of the region.

Słowa kluczowe: productive inputs, land, labor, capital, Zachodniopomorskie voivodeship

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom46/zeszyt4/art_74.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00330
Zapis do cytowania:

MLA Janiszewska, Dorota. "SPATIAL DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE INPUTS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 46.4 (2017): 763-770.
APA Dorota Janiszewska (2017). SPATIAL DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE INPUTS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 46 (4), 763-770
ISO 690 JANISZEWSKA, Dorota. SPATIAL DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE INPUTS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 46.4: 763-770.
Adres do korespondencji:
dr Dorota Janiszewska, Department of Economic and Regional Policy, Koszalin University of Technology, Kwiatkowskiego 6E St., 75-343 Koszalin, Poland,
Email do korespondencji:
dorota.janiszewska@tu.koszalin.pl

Literatura

 • Adamowski, Z. (1981). Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, Warszawa: Wyd. PWRiL.
 • Bański, J. (1999). Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Wrocław: PAN IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, Prace Geograficzne nr 172.
 • Bański, J. (2007). Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce. W: S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowaniu rozwoju obszarów wiejskich (s. 9-18), Warszawa: PTG, PAN IGiPZ.
 • Borecka, A. (2010). Zasoby czynników produkcji a wskaźniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Podkarpacia, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica 277 (58), s. 5-10.
 • Dolny, E., Meller, J., Wiśniewski, Z. (1990). Zarys polityki zatrudnienia Warszawa: Wyd. PWE.
 • Głębocki, B., Świderski, A. (2007). Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie W: S. Grykień, W. Hasiński (red.) Przyrodnicze uwarunkowaniu rozwoju obszarów wiejskich (s. 41-60), Warszawa: PTG, PAN IGiPZ.
 • Godlewska, H. (2005). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju rolnictwa, W: I Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata (s. 212-2019), Warszawa: Wydanie III zmienione, PWE.
 • Godlewska, H. (2005a). Produkcja zwierzęca, W: I Fierla (red.) Geografia gospodarcza świata (s. 273-283), Warszawa: Wydanie III zmienione, PWE.
 • Gołębiewska, B. (2008): Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE, Roczniki Naukowe SERiA 10(1), s. 91-96.
 • Grela, L. (2010): Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy i ich wykorzystanie w działalności gospodarczej. W: M. G. Brodziński (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Wybrane zagadnienia (s.49-66). Warszawa: Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Jagoda, A., Klimczak, M. (2011). Praca jako zasób – pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych, ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI., Zeszyt 403, s. 151-160.
 • Ossowska, L. (2012). Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Poznań: Wyd. UP.
 • Ossowska, L., Poczta, W. (2009). Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Poznań: Wyd. UP.
 • Pakulska, T (2009). Kapitał, W: K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna (s. 128-155). Kraków: Wyd. Wolters Kluwer Business.
 • Rosner, A. (2012). Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Rosner, A., Stanny, M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Słownik języka polskiego (1995). Warszawa: PWN.
 • Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wrona, J. (2006). Gospodarka rolno-żywnościowa, W: Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej (s. 161-269). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Wysocki, F., Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.