Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017

Kwiecień - Czerwiec 2017
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2017 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2017 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00287
Hanna Adamska
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AS THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - A CASE STUDY
Ocena stanu jakości środowiska jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – studium przypadku
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00289
Michał Borychowski
DETERMINANTS FOR LIQUID BIOFUELS PRODUCTION IN POLAND AFTER 2006 – MODEL APPROACH
Determinanty produkcji biopaliw ciekłych w Polsce po 2006 roku – ujęcie modelowe
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00255
Jerzy Cieślik, Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Monika Brożek
QUALITY OF HOTEL SERVICES AS A FACTOR DETERMINING THE TRUST OF CUSTOMERS – CONSUMER RESEARCH
Jakość usług hotelarskich jako czynnik warunkujący zaufanie klientów – badania konsumenckie
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00298
Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak
FARMERS’ AND RURAL HOUSEHOLDS’ INCOME, SYMPTOMS OF MATERIAL DEPRIVATION IN POLAND’S COUNTRYSIDE
Dochody gospodarstw domowych rolników oraz wiejskich gospodarstw domowych jako przejaw deprywacji ekonomicznej wsi w Polsce
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00291
Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski
AGRICULTURAL PRODUCTION FACTORS STRUCTURES IN SELECTED EU-15 COUNTRIES AND POLAND. SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Rolnicze struktury wytwórcze wybranych krajów UE-15 i Polski. Podobieństwa i różnice
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00303
Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Michał Borychowski
POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN DIFFERENT AGRARIAN STRUCTURES OF THE UE: INPUT-OUTPUT ANALYSIS FOR SELECTED EU-27 COUNTRIES
Renty polityczne w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanej strukturze agrarnej: analiza w układzie macierzy input-output dla wybranych krajów UE
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00292
Aleksander Grzelak
THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF ASSETS AND THEIR SELECTED DETERMINANTS IN FARMS ENGAGED IN AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN) IN POLAND
Procesy reprodukcji majątku i ich wybrane determinanty w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) w Polsce
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00293
Marta Guth
DIVERSITY OF MILK PRODUCTION DETERMINANTS IN EU MACRO-REGIONS* WITH A PREDOMINANCE OF INTENSIVE AND EXTENSIVE PRODUCTION IN 2011
Zróżnicowanie determinant produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z przewagą produkcji intensywnej i ekstensywnej w 2011 roku
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00294
Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
DIFFERENTIATION OF SELF-ASSESSMENT AND OBJECTIVE INEQUALITIES IN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF RURAL HOUSEHOLDS
Zróżnicowanie samooceny a obiektywne nierówności poziomu konsumpcji gospodarstw domowych na wsi
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00295
Karol Kociszewski
THE LATEST SOLUTIONS OF THE EUROPEAN UNION’S ENVIRONMENTAL POLICY AND THE CHANGES IN THE INSTRUMENTS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY
Najnowsze rozwiązania polityki ekologicznej Unii Europejskiej a zmiany w instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00296
Katarzyna Kokoszka
THE DIRECT SALES PHENOMENON CONSIDERING THE STIPULATIONS TOWARDS THE CONSUMER AND PRODUCER
Zjawisko sprzedaży bezpośredniej w świetle wymogów wobec konsumenta i producenta
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00297
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
GERIATRIC CARE RESOURCES IN AN AGING SOCIETY OF RURAL AND URBAN AREAS IN POLAND – MAPPING OF CURRENT SITUATION
Zasoby opieki geriatrycznej w starzejącym się społeczeństwie wsi i miast w Polsce – diagnoza stanu istniejącego
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00299
Grażyna Krzyminiewska
PROMOTION OF HUMAN CAPITAL OF THE RURAL POPULATION IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF SELECTED SOCIAL ECONOMY OPERATORS
Kształtowanie kapitału ludzkiego mieszkańców wsi w procesie rozwoju wybranych podmiotów ekonomii społecznej
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00257
Izabela Kurtyka-Marcak, Barbara Kutkowska
INNOVATION IN RURAL TOURISM
Innowacyjność w turystyce wiejskiej
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00301
Adam Majchrzak, Kazimierz Pająk
INTERVENTION IN AGRICULTURE IN TERMS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS – THE CASE OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES
Interwencjonizm w sektorze rolnym w warunkach wahań koniunktury – przypadek państw członkowskich Unii Europejskiej
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00302
Dominika Malchar-Michalska
THE CONCEPT OF INTEGRATED PROFIT FROM CONTRACTUAL RELATIONSHIP. THE CASE OF TRANSACTIONS BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCERS’ GROUPS AND AGRI-FOOD SECTOR
Koncepcja zintegrowanej korzyści z powiązań umownych. Przykład pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a sektorem rolno-spożywczym
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00304
Andrzej Parzonko, Andrzej Hornowski
ECONOMIC AND SOCIAL ASSESSMENT OF THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE CREATION OF THE DEVELOPMENT OF “SMALL” FARMS IN POLAND
Ekonomiczno-społeczna ocena wykorzystania funduszy pomocowych w kreowaniu rozwoju „drobnych” gospodarstw rolniczych w Polsce
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00308
Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa
POTENTIAL TRADE EFFECTS OF TARIFF LIBERALIZATION UNDER THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP) FOR THE EU AGRI-FOOD SECTOR
Potencjalne efekty handlowe liberalizacji taryfowej dla sektora rolno-żywnościowego Unii Europejskiej w ramach umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP)
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00307
Hanna Pondel
EUROPEAN UNION FUNDS AS A TOOL FOR CREATING NEW FUNCTIONS OF RURAL AREAS, AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF RDP
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument kreowania nowych funkcji obszarów wiejskich – na przykładzie PROW
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00309
Roman Sass
EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN POLISH FARMS BEFORE AND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Efektywność inwestycji w gospodarstwach rolnych w Polsce przed akcesją do Unii Europejskiej i po akcesji
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00310
Katarzyna Smędzik-Ambroży
AVAILABILITY OF LAND RESOURCES IN INDIVIDUAL FARMS IN POLAND AND CONVERGENCE OF THE FARM’S INCOME AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EU
Wyposażenie w ziemię indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce a konwergencja ich dochodów po akcesji Polski do UE
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00313
Agnieszka Tłuczak
STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION OF ANIMALS FOR SLAUGHTER IN POLAND IN 2004–2014 ACROSS THE VOIVODESHIPS
Zmiany strukturalne w produkcji żywca rzeźnego w Polsce w latach 2004–2014 w przekroju województw
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00314
Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Julia Stekla, Barbara Matros
PRODUCTION, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANT IN KOSTKOWICE
Efekty produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe agrobiogazowni w Kostkowicach
Zeszyt 2 (44) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00315
Marek Zieliński
EFFICIENCY OF FIELD FARMS SITUATED IN LESS-FAVORED AREAS (LFAS) AND BESIDE IN DOLNOŚLĄSKIE AND OPOLSKIE VOIVODESHIPS IN 2011–2013
Efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych położonych na terenach ONW i poza w województwie dolnośląskim i opolskim w latach 2011–2013

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).