Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00315

Marek Zieliński

Efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych położonych na terenach ONW i poza w województwie dolnośląskim i opolskim w latach 2011–2013

EFFICIENCY OF FIELD FARMS SITUATED IN LESS-FAVORED AREAS (LFAS) AND BESIDE IN DOLNOŚLĄSKIE AND OPOLSKIE VOIVODESHIPS IN 2011–2013

Abstract:

The aim of this paper is to identify differences in production potential, organization of production, economic efficiency and investment abilities of two groups of polish field farms with cereals, oilseeds and protein crops situated in Less Favoured Areas (LFA) and beside in Dolnośląskie and Opolskie voivodeship. In order to achieve this aim empirical data was used from 64 farms situated in 64 farms that was situated in LFA and from 348 remaining farms that collected data from 2011 to 2013 for Farm Accountancy Data Network (FADN) in 2011–2013. It was found that farms situated in LFA in comparison to remaining farms characterized larger utilized agricultural – area (UAA) and higher share of rented area. Moreover, worse technical equipment of labour and lower family farm income per 1 hectare of UAA is indicated.

Streszczenie w języku polskim:

 W artykule dokonano oceny porównawczej potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej i możliwości inwestycyjnych dwóch grup gospodarstw rolnych z uprawami polowymi specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i białkowych, w województwie dolnośląskim i opolskim, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2011–2013. Pierwszą grupę stanowiły 64 gospodarstwa, prowadzące działalność rolniczą na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), zaś drugą – 348 gospodarstw pozostałych. Stwierdzono, że gospodarstwa położone na terenach ONW na tle gospodarstw pozostałych miały większą powierzchnię użytków rolnych i w większym stopniu korzystały z dzierżawy ziemi. Miały natomiast gorsze techniczne wyposażenie pracy i mniejszy dochód na 1 ha użytków rolnych (UR). 

Słowa kluczowe: field farm, Less Favoured Areas (LFA), family farm income, Polish Farm Accountancy Data Network (FADN)

Słowa kluczowe w języku polskim: tereny o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), Polski Farm Accountancy Data Network (FADN), gospodarstwo specjalizujące się w uprawach polowych, dochód z gospodarstwa rolnego

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_48.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00315
Zapis do cytowania:

MLA Zieliński, Marek. "EFFICIENCY OF FIELD FARMS SITUATED IN LESS-FAVORED AREAS (LFAS) AND BESIDE IN DOLNOŚLĄSKIE AND OPOLSKIE VOIVODESHIPS IN 2011–2013." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 481-488.
APA Marek Zieliński (2017). EFFICIENCY OF FIELD FARMS SITUATED IN LESS-FAVORED AREAS (LFAS) AND BESIDE IN DOLNOŚLĄSKIE AND OPOLSKIE VOIVODESHIPS IN 2011–2013. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 481-488
ISO 690 ZIELIńSKI, Marek. EFFICIENCY OF FIELD FARMS SITUATED IN LESS-FAVORED AREAS (LFAS) AND BESIDE IN DOLNOŚLĄSKIE AND OPOLSKIE VOIVODESHIPS IN 2011–2013. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 481-488.
Adres do korespondencji:
dr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Email do korespondencji:
marek.zielinski@ierigz.waw.pl

Literatura

 • Józwiak, W., Sobierajewska, J. (2009). Gospodarstwa rolne na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W opracowaniu pod kier. Wojciecha Józwiaka pt: Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. IERiGŻ – PIB, nr. 132.
 • Faber, A., Borek, R., Borzecka – Walker, M., Jarosz, Z.,Kozyra, J., Pudełko, R., Syp A., Zaliwski, A. (2012). Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O) w polskim rolnictwie. W opracowaniu pod kier. Józefa Stanisława Zegara pt: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ – PIB, nr.50.
 • Fine – tuning in areas facing significant natural and specific constraints, Komisja Europejska, Discussion paper 11/2013,
 • Fine – tuning in areas facing significant natural and specific constraints, Komisja Europejska, Discussion paper 11/2014,
 • Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG – PIB, Puławy
 • 2006.
 • Mocek, A. (2015). Gleboznawstwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Niewęgłowska, G., Kagan, A., Zieliński, M., Sobierajewska, J. (2014). Procedura zawężenia (ang. fine tuning) obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce, ekspertyza wykonana przez IERiGŻ – PIB na zlecenie MRiRW.
 • Payments to areas facing natural or other specific constraints,articles 31 and 32 of Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Komisja Europejska, 3/2014,
 • Pomianek, B. 2015. Procedura zawężenia wyboru ONW nizinnych-II etap delimitacji obszarów. Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Warszawa, prezentacja MRiRW 29.05.2015 r.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2015.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2012.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. Nr 40, poz. 329.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylających rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.U. UE. Nr 1305/2013.
 • Zieliński, M. (2013). „Gospodarstwa nastawione na typową produkcję roślinną”. W pracowaniu zbiorowym pod kier. Wojciecha Józwiaka i Wojciecha Ziętary pt. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, GUS, Warszawa.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, Polski FADN, Warszawa 2011.
 • Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Polski FADN, Warszawa 2012.
 • Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Polski FADN, Warszawa 2014.
 • www.lfa.iung.pulawy.pl