Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00314

Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Julia Stekla, Barbara Matros

Efekty produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe agrobiogazowni w Kostkowicach

PRODUCTION, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANT IN KOSTKOWICE

Abstract:

This paper presents the economic and ecological effect of Kostkowice Agricultural biogas plant based on a four year study carried out on the prototype installation. Agricultural biogas plant is part of the nature of the research conducted for twenty years at the National Research Institute of Animal PIB Experimental Station. Prof. Mieczyslaw Czaja relates to various aspects of environmental protection. It describes the economic justification for the production of energy from waste biomass (manure, slurry, wastes from feeding table), by the characteristics of substrates and products. It was found that agricultural biogas plant in rural areas are an important link in energy security, mainly due to the very high availability. Ecological effect is presented as effect of the installation solutions for the reduction of pollution of water, soil and air. Reducing greenhouse gas emissions through the recycling of environmentally harmful by-products of animal production of electricity and thermal energy, which is a substitute for environmentally harmful fossil fuels. The advantage of substances digestate is odorless, which is important both in an effort to improve the work culture in agriculture and improving living conditions in rural communities and it is an indisputable argument for the use of biomass for energy purposes.

Streszczenie w języku polskim:

W pracy przedstawiono efekt ekonomiczny i ekologiczny funkcjonowania agrobiogazowni w Kostkowicach na podstawie czteroletnich badań wykonanych w tej prototypowej instalacji. Agrobiogazownia wpisuje się w charakter badań prowadzonych od dwudziestu lat w Instytucie Zootechniki PIB – Zakładzie Doświadczalnym im. Prof. Mieczysława Czai, które dotyczą różnych aspektów ochrony środowiska. Opisano ekonomiczne uzasadnienie dla produkcji energii z odpadowej biomasy (obornik, gnojowica, niedojady) poprzez charakterystykę substratów i produktów ubocznych. Stwierdzono, że agrobiogazownie w środowisku wiejskim są ważnym ogniwem bezpieczeństwa energetycznego, głównie z uwagi na bardzo wysoką dyspozycyjność. Efekt ekologiczny przedstawiono w postaci wpływu zastosowanych w instalacji rozwiązań na redukcję zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. Potwierdzono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez przetwarzanie szkodliwych dla środowiska produktów ubocznych produkcji zwierzęcej, będących substytutem szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych, w energię elektryczną i cieplną. Atutem substancji pofermentacyjnej (dygestatu) jest bezzapachowość, co ma znaczenie zarówno w dążeniu do podnoszenia kultury pracy w rolnictwie, jak i dla poprawy warunków życia w społecznościach wiejskich i jest bezspornym argumentem za wykorzystaniem biomasy dla celów energetycznych.

Słowa kluczowe: biomass, renewable energy, biogas plant, ecological effect

Słowa kluczowe w języku polskim: biomasa, energia odnawialna, biogazownia, efekt ekologiczny

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_47.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00314
Zapis do cytowania:

MLA Węglarzy, Karol, et al. "PRODUCTION, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANT IN KOSTKOWICE." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 471-479.
APA Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala, Julia Stekla, Barbara Matros (2017). PRODUCTION, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANT IN KOSTKOWICE. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 471-479
ISO 690 WęGLARZY, Karol, et al. PRODUCTION, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANT IN KOSTKOWICE. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 471-479.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB im. Prof. Mieczysława Czai Grodziec Śląski, Grodziec 3, 43-386 Świętoszówka, Poland
Email do korespondencji:
weglarzy@zdgrodziec.edu.pl

Literatura

  • Kuznowicz K. Za emisję gazów cieplarnianych odpowiedzą rolnicy, pobrano 13 kwietnia 2016 r. z: http://www.krir.pl/,
  • Layman's Report Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach OZERISE, laymans_report_pl.pdf, s.18
  • Myczko A., Myczko R., Kołodziejczyk T., Golimowska R., Lenarczyk J., Janas Z., Kliber A., Karłowski J., Dolska M. (2011) Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych Wyd własne Instytutu Technologiczno Przyrodniczego, Warszawa – Poznań, (s. 26-28)
  • Savacool B. „Rezygnacja z paliw kopalnych na świecie możliwa w ciągu 10 lat” pobrano ze strony http://www.sceo.info/tag/energy-research-social-science/, 13.05.2016 r.
  • Podkowka Z., Podkówka W. (2010) Substraty dla biogazowni rolniczych, Wyd. „Agro Serwis” Business-Press, Sp. z o.o. Warszawa, (s. 49-51)
  • Roszkowski A., Technologie produkcji zwierzęcej, a emisje gazów cieplarnianych, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011, 83-97
  • Węglarzy K., Podkówka W. (2010) Agrobiogazownia, Wyd. własne ZD IZ PIB Grodziec Śląski, (s. 41)
  • „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza z procesów energetycznych spalania paliw” Materiały informacyjno – instruktażowe Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 1/96, Warszawa, kwiecień 1996