Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00313

Agnieszka Tłuczak

Zmiany strukturalne w produkcji żywca rzeźnego w Polsce w latach 2004–2014 w przekroju województw

STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION OF ANIMALS FOR SLAUGHTER IN POLAND IN 2004–2014 ACROSS THE VOIVODESHIPS

Abstract:

The aim of this article is to analyze the changes in the structure of growth of animals for slaughter production in the Polish regions in the years 2004–2014, according to the sector of animals for slaughter using the classical shift share method. The study evaluates the rate of growth of volumes of animals for slaughter production. Furthermore, it identifies and estimates the share of structural and regional changes in the size of the effect of the global (total animals for slaughter production in Poland) in the regional breakdown.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest określenie zmian struktury oraz tempa wzrostu produkcji żywca rzeźnego w województwach Polski w latach 2004–2014 według gatunków, z zastosowaniem klasycznej metody przesunięć udziałów. Ponadto zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych oraz regionalnych w wielkości efektu globalnego (produkcji żywca rzeźnego w Polsce ogółem) w przekroju województw. Na podstawie wyników badań wykazano, że zróżnicowanie tempa zmian produkcji żywca rzeźnego związane jest przede wszystkim z pozycją konkurencyjną regionu, a w mniejszym stopniu zależne od zmian struktury produkcji

Słowa kluczowe: animals for slaughter, structural changes, Poland, voivodeship

Słowa kluczowe w języku polskim: produkcja żywca rzeźnego, zmiany strukturalne, Polska, województwa

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_46.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00313
Zapis do cytowania:

MLA Tłuczak, Agnieszka. "STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION OF ANIMALS FOR SLAUGHTER IN POLAND IN 2004–2014 ACROSS THE VOIVODESHIPS." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 463-469.
APA Agnieszka Tłuczak (2017). STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION OF ANIMALS FOR SLAUGHTER IN POLAND IN 2004–2014 ACROSS THE VOIVODESHIPS. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 463-469
ISO 690 TłUCZAK, Agnieszka. STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION OF ANIMALS FOR SLAUGHTER IN POLAND IN 2004–2014 ACROSS THE VOIVODESHIPS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 463-469.
Adres do korespondencji:
dr Agnieszka Tłuczak, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
atluczak@uni.opole.pl

Literatura

  • Antczak E. (2014) Analiza zanieczyszczenia powietrz w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, Ekonomia i Środowisko, 2(49), s. 191-209
  • Dunn E. S. 1960: A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 6, p. 98-112
  • Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (2010), red. B. Suchecki, C. H. Beck, Warszawa
  • Grzybowska B. (2013) Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Tom 100, zeszyt 2, s. 53-64
  • Kopiński J., (2014) Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, s. 116-128
  • Mayor M., Lopez A. J. (2008) Spatial shift-share analysis versus spatial filtering: an application to Spanish employment data, Empirical Economics, vol.34, is. 1, s. 123-142
  • Perloff H. S., Dunn E. S., Lampard E. E., Muth R. F. (1960) Regions, resources and economic growth, Johns Hopkins Press, Baltimore
  • Szewczyk M., Zygmunt A. (2011) Opolskie Voivodship: perspectives of the mining and quarrying sector [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 199-218
  • Tłuczak A., (2015) Przestrzenna metoda przesunięć udziałów w ocenie zróżnicowania produkcji zwierzęcej w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XVI/4, 2015, str. 171 – 180
  • Trzpiot, G., Ojrzyńska, A., Szołtysek, J., & Twaróg, S. (2013). Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, UE Katowice, Katowice, s. 84-98