Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00310

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Wyposażenie w ziemię indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce a konwergencja ich dochodów po akcesji Polski do UE

AVAILABILITY OF LAND RESOURCES IN INDIVIDUAL FARMS IN POLAND AND CONVERGENCE OF THE FARM’S INCOME AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EU

Abstract:

The aim of the article is to determine whether, after the Polish accession to the EU, there were trends for convergence/divergence income of individual farms from areas with different or similar equipment in the land factor (quantitative and qualitative). The study included individual farms FADN in different regions in Poland. The analysis were based on data from the statistical publications of the Central Statistical Office of Poland as well as accounting information on income from agricultural activity in individual farms covered by the Polish FADN. It has been proven that the equipment in the land factor is the determinant of leveling the value of agricultural income (convergence) between farms from areas with similar equipment in this factor.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy po przystąpieniu Polski do UE wystąpiły tendencje do konwergencji/dywergencji dochodów gospodarstw indywidualnych z obszarów o odmiennym bądź podobnym wyposażeniu w czynnik ziemi (w ujęciu ilościowym i jakościowym). Badaniem objęto gospodarstwa indywidualne FADN poszczególnych województw w Polsce. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego RP, a także informacji rachunkowych dotyczących dochodów z działalności rolniczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych objętych systemem Polskiego FADN. Udowodniono, że wyposażenie w czynnik ziemi stanowi determinantę wyrównywania poziomu dochodów z działalności rolniczej (konwergencji).

Słowa kluczowe: land factor, income from agricultural activities, convergence

Słowa kluczowe w języku polskim: czynnik ziemi, dochody z działalności rolniczej, konwergencja

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_45.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00310
Zapis do cytowania:

MLA Smędzik-Ambroży, Katarzyna. "AVAILABILITY OF LAND RESOURCES IN INDIVIDUAL FARMS IN POLAND AND CONVERGENCE OF THE FARM’S INCOME AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EU." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 455-462.
APA Katarzyna Smędzik-Ambroży (2017). AVAILABILITY OF LAND RESOURCES IN INDIVIDUAL FARMS IN POLAND AND CONVERGENCE OF THE FARM’S INCOME AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EU. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 455-462
ISO 690 SMęDZIK-AMBROżY, Katarzyna. AVAILABILITY OF LAND RESOURCES IN INDIVIDUAL FARMS IN POLAND AND CONVERGENCE OF THE FARM’S INCOME AFTER POLAND’S ACCESSION TO THE EU. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 455-462.
Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Smędzik-Ambroży, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
katarzyna.smedzik@ue.poznan.pl

Literatura

 • Baer-Nawrocka, A., Mrówczyńska, A. (2007). Czynnik ziemia w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA., t. IX, z. 2, 22-27.
 • Bórawski, P., Lewczuk, A. (2008). Zróżnicowanie wyników ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od potencjału konkurencyjnego a zawłaszcza ziemi. Roczniki Naukowe SERiA., t. X, z. 3, 47-51.
 • Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne (s. 50). Warszawa: Wyd. PWN.
 • Brodzińska, K. (2009). Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Warmii i Mazur. Roczniki Naukowe SERiA., t. XI, z. 4, 57-60.
 • Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2015). Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN. Problemy Rolnictwa Światowego., t. 15, z. 1, 21-32.
 • Czyżewski, A., Kułyk, P. (2015). Kwestia rolna od Aleksandra Czajanowa do Władysława Grabskiego po jej współczesne ujęcie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich., t. 102, z. 1, 18-30.
 • Czyżewski, A., Kułyk, P. (2014). Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej–15 po 1986 r. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, z. 2, 31-42.
 • Czyżewski, B. (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: PWE.
 • Czyżewski, B. (2009). Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing., 2(51), 39-55.
 • Gołębiewska, B., Szymańska, E. (2005). Zmiany w zasobach i organizacji gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie dochodu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA., t. XVII, z. 7, 126-130.
 • GUS. (2003B). Zróżnicowane regionalne rolnictwa. Warszawa.
 • GUS. (2003A). Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Warszawa.
 • GUS. (2014). Bank danych lokalnych. Pobrane 15 lipca 2014 z: www.stat.gov.pl
 • Klepacki, B. (1997). Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie (s. 29), Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Lösch, A. (1940). Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel. Jena: Wyd. Fischer.
 • Malaga, K. (2004). Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Maśniak, J. (2010). Formy interwencjonizmu państwowego na rynku ziemi rolniczej. Roczniki Naukowe SERiA., t. VII, z. 2, 19-25.
 • Poczta, W., Średzińska, J., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2009). Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej., 76, 17-30.
 • Sass, R. (2015). Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych w zależności od zmian powierzchni użytków rolnych - ocena w latach 1996-2011. Roczniki Naukowe SERiA., t. XVII, z. 5, 238-245.
 • Weber, A. (1909). Über den Standort der Industrien. Tübingen: Wyd. Nabu Press.
 • Wilkin, J. (2015). Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, z. 1, 132-150.
 • Witek, T. (1993). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Czyżewski A. (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Zegar, J., St. (2003). Strategie polskiego rolnictwa po akcesji do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej., 3, 159-168.