Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00304

Andrzej Parzonko, Andrzej Hornowski

Ekonomiczno-społeczna ocena wykorzystania funduszy pomocowych w kreowaniu rozwoju „drobnych” gospodarstw rolniczych w Polsce

ECONOMIC AND SOCIAL ASSESSMENT OF THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE CREATION OF THE DEVELOPMENT OF “SMALL” FARMS IN POLAND

Abstract:

Irrespective of various definitions, we can certainly say that Polish agricultural farms are “small” compared to units from western European countries. The main aim of the article is to provide information about the number of farms and the types of investments made within the framework of actions addressed to “small” farms in the RDP 2004–2013 (2014–2020) and evaluation of the effectiveness of disbursing public means for this purpose. As evident from the analysis in 2004–2006, under the RDP, operation was introduced aimed at “Support for semi-subsistence farms”. From a perspective of disbursing public funds, it is possible to assess the economic effectiveness of this action as very small. In the new term financing (2014–2020) we are dealing with an obvious promotion of small and medium sized farms. However, there is concern about the economic rationale of this approach.

Streszczenie w języku polskim:

Bez względu na sposoby definiowania można stwierdzić, że na tle jednostek z krajów zachodnioeuropejskich polskie gospodarstwa rolnicze są „drobne”. Celem głównym artykułu była identyfikacja zakresu wsparcia w ramach dzia- łań adresowanych do „drobnych” gospodarstw w PROW 2004–2013 (2014–2020) oraz ocena efektywności wydatkowania środków publicznych na ten cel. Jak wynika z przeprowadzonych ocen, w latach 2004–2006 w ramach PROW wprowadzono działanie mające na celu „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych”. Efektywność ekonomiczną tego działania z perspektywy wydatkowania środków publicznych można ocenić jako bardzo małą. W nowej perspektywie finansowania (2014–2020) mamy do czynienia z ewidentnym promowaniem gospodarstw małych i średnich, jednak istnieje obawa o racjonalność ekonomiczną tego podejścia.

Słowa kluczowe: small farms, agricultural, structural funds, economic efficiency

Słowa kluczowe w języku polskim: drobne gospodarstwa, rolnictwo, fundusze strukturalne, efektywność ekonomiczna

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_41.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00304
Zapis do cytowania:

MLA Parzonko, Andrzej, and Andrzej Hornowski. "ECONOMIC AND SOCIAL ASSESSMENT OF THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE CREATION OF THE DEVELOPMENT OF “SMALL” FARMS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 413-420.
APA Andrzej Parzonko, Andrzej Hornowski (2017). ECONOMIC AND SOCIAL ASSESSMENT OF THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE CREATION OF THE DEVELOPMENT OF “SMALL” FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 413-420
ISO 690 PARZONKO, Andrzej, HORNOWSKI, Andrzej. ECONOMIC AND SOCIAL ASSESSMENT OF THE USE OF STRUCTURAL FUNDS IN THE CREATION OF THE DEVELOPMENT OF “SMALL” FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 413-420.
Adres do korespondencji:
dr hab. inż. Andrzej Parzonko, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
andrzej_parzonko@sggw.pl

Literatura

 • Czyżewski A., Stępień S. (2013). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 2, s 25–39.
 • http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/znany-jest-kurs-wedlug-ktorego-beda-obliczane-stawki-tegorocznych-doplat-bezposrednich-1.html (dostęp 2.05.2016).
 • Klepacka W.: Wyniki wdrażania planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006, ABC Zakład Poligraficzny, Warszawa 2009
 • Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3.03.2010, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 5.04.2016).
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html (dostęp 2.05.2016).
 • Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006, Warszawa 2009
 • Rogall H. (2010). Nachhaltige Okonomie. Okonomische Theorie Und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung. Wydanie polskie: Ekonomia zrównoważonego rozwoju –teoria i praktyka (2010). Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1371/1 (dostęp 2.05.2016).
 • Uchwała Rady Ministrów nr 163, poz.839 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP/rok/2012/pozycja/839 (dostęp 14.03.2016).
 • Ustawa z dnia 5.02.2015 „O płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dziennik Ustaw 2015 poz. 308.
 • Zbiorcza tabela finansowa planu w mln EUR zmieniona po realokacji środków nr 2/2007 (5), wrzesień 2007 r., www.minrol.gov.pl. https://www.minrol.gov.pl/content/download/.../Tabela_realokacja2_2007__5_.pdf (dostęp 14.03.2016).
 • Zbiorcze sprawozdanie okresowe z realizacji POW 2007-2013, ARiMR, Warszawa 2015 http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013 (dostęp 14.03.2016).
 • Zegar J.S. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. Nr 1, s. 129–148.
 • Zegar J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.