Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00301

Adam Majchrzak, Kazimierz Pająk

Interwencjonizm w sektorze rolnym w warunkach wahań koniunktury – przypadek państw członkowskich Unii Europejskiej

INTERVENTION IN AGRICULTURE IN TERMS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS – THE CASE OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Abstract:

In this article, the Authors attempt to evaluate whether the interventions in the agricultural sector in the European Union Member States is justified by the economic situation in the sector. There is a thesis, according to which subsidies received by agricultural producers do not serve in correcting the economic situation of farms resulting in the dynamics of prices. The study was conducted in the period 2005–2011. It is based on the analysis of correlation between indicators of support for agriculture published by the World Bank and the synthetic indicator of economic situation estimated on the basis of earned/lost revenue due to changes in prices of agricultural products. Conclusively, contemporary intervention in the agricultural sector in the EU Member States remains in isolation from changes in the economic situation. This makes the current objective of the Common Agricultural Policy not to stabilize markets, but to provide an adequate level of income to the owners of farms, which is carried out by the rents obtained for the provision of nonproduction services and political rents.

Streszczenie w języku polskim:

W niniejszym artykule Autorzy podjęli próbę oceny interwencji w sektorze rolnym w państwach członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia uzasadnienia jej wahaniami koniunktury. Postawiono tezę, zgodnie z którą otrzymywane przez producentów rolnych subwencje nie służą korygowaniu sytuacji ekonomicznej gospodarstw spowodowanej zmianami koniunktury, która jest efektem dynamiki cen. Badania przeprowadzono w okresie 2005–2011 na podstawie analizy korelacji między wskaźnikami wsparcia rolnictwa publikowanymi przez Bank Światowy oraz syntetycznym wskaźnikiem koniunktury oszacowanym na podstawie wielkości uzyskanego/utraconego przychodu z tytułu zmian cen produktów rolnych. Na podstawie uzyskanych wyników uprawniony jest wniosek, iż współczesny interwencjonizm w sektorze rolnym w państwach członkowskich UE pozostaje w oderwaniu od zmian koniunktury, przez co aktualnym celem wspólnej polityki rolnej jest nie tyle stabilizacja rynków, lecz zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów właścicielom gospodarstw rolnych, co jest możliwe dzięki świadczeniu przez nich usług pozaprodukcyjnych oraz rentom politycznym. 

Słowa kluczowe: economic situation, agriculture, intervention, political rent

Słowa kluczowe w języku polskim: koniunktura, rolnictwo, interwencja, renta polityczna

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_39.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00301
Zapis do cytowania:

MLA Majchrzak, Adam, and Kazimierz Pająk. "INTERVENTION IN AGRICULTURE IN TERMS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS – THE CASE OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 393-401.
APA Adam Majchrzak, Kazimierz Pająk (2017). INTERVENTION IN AGRICULTURE IN TERMS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS – THE CASE OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 393-401
ISO 690 MAJCHRZAK, Adam, PAJąK, Kazimierz. INTERVENTION IN AGRICULTURE IN TERMS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS – THE CASE OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 393-401.
Adres do korespondencji:
dr Adam Majchrzak, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
adam.majchrzak@ue.poznan.pl

Literatura

 • Bank Światowy, http://econ.worldbank.org/.
 • Biernat-Jarka, A. (2015). Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce na przykładzie wspólnej polityki rolnej. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE (s. 187-198). Warszawa: Wyd. PTE.
 • Chmielewska, B. (2008). Dywersyfikacja sektora rolnego Unii Europejskiej po rozszerzeniu do 27 państw członkowskich. W: B. Chmielewska (red.), Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i wybranych krajach europejskich (Ukraina, Francja, Holandia) (s. 32). Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 104. Warszawa: IERiGŻ.
 • Czyżewski, B., Matuszczak, A. (maszynopis). Interwencjonizm rolny UE: pogoń za rentą, wybór publiczny, czy korygowanie rynku?
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home.
 • Majchrzak, A. (2015). Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej (s. 40-67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Martínez, J. (2007). Pojęcie „obszar wiejski“ jako odpowiedź na wielofunkcyjność przyszłej działalności rolniczej. Przegląd prawa rolnego, 2(7), 48-58.
 • Poczta-Wajda, A. (2015). Mechanizmy i skutki subsydiów rolnych – ujęcie teoretyczne. W: J. Góral (red.), Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych, 12. Warszawa: IERiGŻ.
 • Sobczyk, M. (2004). Statystyka (s. 238-239). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobiecki, R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie, 3, 38-47.
 • Stępień, S. (2015). Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego (s. 33-50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tomek, W.G., Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), podpisany 25 marca 1957 r., niepublikowany.
 • Wilkin, J. (2003). Interwencjonizm państwowy w rolnictwie – dlaczego był jest i będzie? W: A. Kowalski (red.), Dostosowania polskiego rynku do wymogów Unii Europejskiej. Warszawa: SGH, IERiGŻ, ARR.
 • Wilkin, J. (2012). Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki. W: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Witkowski, M. (2005). Analiza współzależności. W: J. Paradysz (red), Statystyka (s. 230). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Zegar, J.S. (2010). Ekonomia wobec kwestii agrarnej. Ekonomista, 6, 779-803.