Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00257

Izabela Kurtyka-Marcak, Barbara Kutkowska

Innowacyjność w turystyce wiejskiej

INNOVATION IN RURAL TOURISM

Abstract:

The purpose of this study is to evaluate the innovation processes taking place in agritourism farming. The evaluation was based on a survey conducted in 2014 in 50 agritourism farms in rural areas of Dolnośląskie voivodeship. These studies focused on innovation as a source of competitive advantage of these facilities. New elements introduced in the last three years to the package of offered services were analyzed. The respondents were asked about the reasons for the introduction of new rural tourism product and the sources of inspiration for these ideas. Studies of analyzed farms show that primarily they introduce innovative products and services. New products and services were very popular among visitors and their introduction has contributed to an increase in the number of clients and income from tourism activities.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania jest ocena procesów innowacyjnych zachodzących w gospodarstwach agroturystycznych. Opracowanie powstało na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2014 w 50 gospodarstwach agroturystycznych z obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Badania te dotyczyły innowacyjności jako źródła przewag konkurencyjności tych obiektów. Przeanalizowano nowe elementy, wprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat do pakietu oferowanych dotychczas usług. Zasięgnięto opinii wśród respondentów o powody wprowadzenia nowości do produktu turystyki wiejskiej oraz zapytano o źródła inspiracji tych pomysłów. Badania wykazały, że w analizowanych gospodarstwach wprowadzono przede wszystkim innowacje produktowe i usługowe. Nie dostrzeżono innowacji w organizacji i zarządzaniu ani marketingowych i instytucjonalnych. Nowe produkty i usługi cieszyły się dużym zainteresowaniem gości, a ich wprowadzenie przyczyniło się do zwiększenia liczby klientów i dochodu z działalności turystycznej.

Słowa kluczowe: agritourism, innovation, innovative products and service, rural tourism

Słowa kluczowe w języku polskim: agroturystyka, innowacyjność, innowacyjne produkty i usługi, turystyka wiejska

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_38.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00257
Zapis do cytowania:

MLA Kurtyka-Marcak, Izabela, and Barbara Kutkowska. "INNOVATION IN RURAL TOURISM." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 383-392.
APA Izabela Kurtyka-Marcak, Barbara Kutkowska (2017). INNOVATION IN RURAL TOURISM. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 383-392
ISO 690 KURTYKA-MARCAK, Izabela, KUTKOWSKA, Barbara. INNOVATION IN RURAL TOURISM. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 383-392.
Adres do korespondencji:
dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poland
Email do korespondencji:
Izabela.kurtyka-marcak@up.wroc.pl

Literatura

 • Baum, R., Śleszyński, J. (2009). Nowe funkcje rolnictwa – dostarczanie dóbr publicznych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 2, 19-23
 • Czernek, K. (2014). Innowacje w turystyce miejskiej oraz determinanty ich rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, t. 2, nr 3 (264), 61-62.
 • Drucker, P.F.(1992) Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Wyd. PWE.
 • Gallouj, F. (2002). Innovation and Services and the Attendant Old and New Myths. Journal of Socio-Economics, no. 31, 137-154
 • Hjalager, A. M. (2010). A Review of Innovation Reseach in Tourism. „Tourism Managenent”, t. 31, 1-12.
 • Jagusiewicz J., Legienis H. (2007). Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku. Zestawienia tabelaryczne. Praca wykonana na zlecenie Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Warszawa, 3.
 • Kowalczuk–Misek, A. (2013). Analiza stanu i możliwości rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
 • Krupa, J., Dec, B. (2013). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.), Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki (s.108, 199, 207). Dynów: Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 • Krzyżanowska, K. (2013). Innowacyjność w turystyce wiejskiej – teoria i praktyka, W: K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.). Innowacje w rozwoju turystyki (s.13) Golądkowo: Wyd. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,.
 • Kurtyka, I. (2010). Różnicowanie źródeł dochodów gospodarstw agroturystycznych na obszarach prawnie chronionych. Acta Scientiarum Polonorum Ekonomia 9 (4) 2010. Wyd. SGGW Warszawa, 233 – 244.
 • Kurtyka, I. (2011). Właściciele gospodarstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku – profil usługodawców. Roczniki Naukowe SERiA , Tom XIII. Zeszyt 3, s. 158-162.
 • Pasterz, T., Kapusta, G. (2007). Możliwości pozyskiwania środków na finansowanie innowacji. W: M. Makarski (red). Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu (s. 251-275). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. (2013). MRiRW, Warszawa.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce 2014. Ekspertyza MRiRW, Warszawa.
 • Roman, M. (2013). Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce. W: K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.), Innowacje w rozwoju turystyki (s.20-23). Golądkowo: Wyd. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.
 • Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian. W: M. Stanny, M. Drygas (red), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce Wyd IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sala, St. (2015). Wpływ procesów globalizacji na innowacje w agroturystyce. W:W. Kamińska (red), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. PAN KPZK Studia, Tom CLXIII (s. 38) Warszawa.
 • Schumpeter, J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego (s.104) Warszawa: Wyd. PWN.
 • Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność (s.105). Warszawa: Wyd. UW,.
 • Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – Raport końcowy, (2012). Projekt finansowany ze środków pochodzących z Funduszy Counterpart Funds (CPF) Sektorowych Agrolinia (PL9005). Wykonawca Agrotec Polska Sp. z o.o. & IGiPZ PAN (IGiPZ PAN), Warszawa, 104-105
 • Wilkin, J. (2007). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Nowe Życie Gospodarcze, nr 21, Warszawa, 3-5
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2012). Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica III, Folia 126, (s. 43-57). Kraków: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej.
 • Zontek, Z. (2014). Innowacje usługowe na przykładzie usług turystycznych. Warszawa: Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniewersytetu Warszawskiego.