Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00299

Grażyna Krzyminiewska

Kształtowanie kapitału ludzkiego mieszkańców wsi w procesie rozwoju wybranych podmiotów ekonomii społecznej

PROMOTION OF HUMAN CAPITAL OF THE RURAL POPULATION IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF SELECTED SOCIAL ECONOMY OPERATORS

Abstract:

The problem addressed in this paper relates to the need to promote human capital of the rural population as it remains on an unsatisfactory level in some social groups. This paper argues that people with low potential should be assisted with a professional and social inclusion instrument implemented by social economy operators who, due to their fundamental characteristics, could become an instrument for labor market and social inclusion of the rural population (primarily including those who, for various reasons, remain outside the labor market). This will allow for the strategic goal of human capital development

Streszczenie w języku polskim:

 Podjęty problem związany jest z koniecznością kształtowania kapitału ludzkiego mieszkańców wsi ze względu na nadal niesatysfakcjonujący jego poziom w niektórych grupach społecznych. W artykule postawiono tezę, że do osób o niskim potencjale powinien być kierowany instrument aktywizacji zawodowej i społecznej realizowany przez podmioty ekonomii społecznej, które przez swoje fundamentalne cechy mogą stanowić jeden z instrumentów włączania w rynek pracy i w życie społeczne osób ze środowiska wiejskiego. Przede wszystkim chodzi tu o tę populację, która z różnych względów pozostaje poza jego obszarem. W ten sposób można osiągnąć strategiczny cel, jakim jest rozwój kapitału ludzkiego. 

Słowa kluczowe: social economy, rural areas, human capital

Słowa kluczowe w języku polskim: ekonomia społeczna, obszary wiejskie, kapitał ludzki

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_37.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00299
Zapis do cytowania:

MLA Krzyminiewska, Grażyna. "PROMOTION OF HUMAN CAPITAL OF THE RURAL POPULATION IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF SELECTED SOCIAL ECONOMY OPERATORS." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 377-382.
APA Grażyna Krzyminiewska (2017). PROMOTION OF HUMAN CAPITAL OF THE RURAL POPULATION IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF SELECTED SOCIAL ECONOMY OPERATORS. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 377-382
ISO 690 KRZYMINIEWSKA, Grażyna. PROMOTION OF HUMAN CAPITAL OF THE RURAL POPULATION IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF SELECTED SOCIAL ECONOMY OPERATORS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 377-382.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Literatura

 • Bagieńska A., 2010. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, w: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne, red. B. Kryk, Wydawnictwo Economicus, Szczecin, s. 15.
 • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 23 październik 2014 r., s. 4.
 • Cichy K., Malaga K., 2007. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa, s. 18-28.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2014. Społeczeństwo polskie dziesięć lat po akcesji. Postawy, wartości i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. w: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 155.
 • Giddens A., 2004. Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 498-507.
 • Grabowska, Kotowska I. E., Panek T, 2015. Edukacja, w: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, listopad 2015, s. 98-105.
 • Kaźmierczak T., 2007. Zrozumieć ekonomię społeczną. w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 105.
 • Krzyminiewska, G., 2015, Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania., 40/2015 tom 1, s. 185-194.
 • Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garret-Harris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, s. 30.
 • Schulz T.Z., 1976, Investment in Human Capital. The Free, New York, 1-17.
 • Tarkowska E., 1997. Nierówna dystrybucja czasu- nowy wymiar zróżnicowania społeczeństwa polskiego. w: Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa, s.195-208.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011, Warszawa, s. 87-112.
 • Wilkin J., 2005. Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J. Wilkin (red.) Warszawa, s. 12.