Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00297

Agnieszka Krawczyk-Sołtys

Zasoby opieki geriatrycznej w starzejącym się społeczeństwie wsi i miast w Polsce – diagnoza stanu istniejącego

GERIATRIC CARE RESOURCES IN AN AGING SOCIETY OF RURAL AND URBAN AREAS IN POLAND – MAPPING OF CURRENT SITUATION

Abstract:

GUS demographic forecasts show that by 2035 subpopulation of people with 65 years or more in Poland will grow by 62% compared to 2010. While the subpopulation of people with 80 years or more will increase as much as 96% over the same period. The aim of this article is a diagnosis of selected geriatric care resources in a situation of aging population of rural and urban areas in Poland. To achieve this aim, the study includes demographic forecasting for Poland until 2035 with differentiation on voivodeships and rural and urban areas. Additionally, an analysis of selected geriatric care resources (geriatric beds and specialists in geriatrics) in the context of an aging population was considered. The obtained results conclude that in Poland there is lack of geriatric care resources such as geriatric beds and specialists in geriatrics. Although the projected percentage of people aged 65+ in rural areas will be lower in 2035 than in the urban areas, the access to these resources in rural areas is more limited, due to the concentration of geriatric care resources mainly in big cities.

Streszczenie w języku polskim:

Prognozy demograficzne GUS pokazują, że do 2035 r. subpopulacja ludzi mających 65 lat i więcej w Polsce wzro- śnie o 62% w porównaniu do 2010 r., natomiast subpopulacja ludzi mających 80 lat i więcej wzrośnie w tym samym okresie aż o 96%. Celem artykułu jest diagnoza wybranych zasobów opieki geriatrycznej w sytuacji postępującego starzenia się społeczeń- stwa wsi i miast w Polsce. Aby zrealizować cel, przedstawiono prognozy demograficzne dla Polski do 2035 roku z podziałem na poszczególne województwa oraz wieś i miasto, jak również dokonano analizy wybranych zasobów opieki geriatrycznej (łóżek geriatrycznych oraz lekarzy geriatrów) w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w Polsce występuje niedostatek zasobów geriatrycznych, tak łóżek szpitalnych, jak i lekarzy specjalistów. Mimo że prognozowany odsetek osób w wieku 65+ na wsi będzie w 2035 r. niższy niż w miastach, to na terenach wiejskich dostęp do tych zasobów jest bardziej ograniczony ze względu na koncentrację zasobów geriatrycznych głównie w dużych miastach.

Słowa kluczowe: aging population, geriatric care resources

Słowa kluczowe w języku polskim: starzejące się społeczeństwo, zasoby opieki geriatrycznej

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_36.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00297
Zapis do cytowania:

MLA Krawczyk-Sołtys, Agnieszka. "GERIATRIC CARE RESOURCES IN AN AGING SOCIETY OF RURAL AND URBAN AREAS IN POLAND – MAPPING OF CURRENT SITUATION." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 369-376.
APA Agnieszka Krawczyk-Sołtys (2017). GERIATRIC CARE RESOURCES IN AN AGING SOCIETY OF RURAL AND URBAN AREAS IN POLAND – MAPPING OF CURRENT SITUATION. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 369-376
ISO 690 KRAWCZYK-SOłTYS, Agnieszka. GERIATRIC CARE RESOURCES IN AN AGING SOCIETY OF RURAL AND URBAN AREAS IN POLAND – MAPPING OF CURRENT SITUATION. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 369-376.
Adres do korespondencji:
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46A, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
akrawczyk.soltys@uni.opole.pl

Literatura

 • Bański, J. (2005). Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi. Studia obszarów wiejskich, 9, Warszawa: IGiPZ PAN, Bernardinum.
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2006-2015), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa. Pobrane 29 kwietnia 2016 z: www.csioz.gov.pl
 • Błędowski, P., Maciejasz, M. (2013). Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje, Nowiny Lekarskie, 1 (82), 61-69.
 • Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z., Kubicki, P. (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa.
 • Dubiel, M. (2014). Odmienność chorowania w geriatrii. Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, 43-48.
 • Grodzicki, T. (2007). Strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony Zdrowia. Projekt przygotowany przez Zespół ds. Geriatrii, powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007r.
 • Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. (2010). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Krawczyk-Sołtys, A. (2014). Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(32), s. 79-86.
 • Krawczyk-Sołtys, A. (2013). Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia. Studia i Monografie, 485, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • NIK o opiece geriatrycznej. (2015). Pobrane 23 września 2016 z: www.nik.gov.pl
 • Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym. Informacja o wynikach kontroli. (2014). NIK, Departament Zdrowia, KZD-4101-003/2014.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050. (2014). Pobrane 23 września 2016 z: www.stat.gov.pl
 • Projekt Europa 2030. Wyzwania i szanse. (2010). Sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości UE do roku 2030. Pobrane 29 kwietnia 2016 z: www.consilium.europa.eu
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. (2014). Pobrane 29 kwietnia 2016 z: www.stat.gov.pl
 • Szukalski, P. (2008). Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: P. Szukalski (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski (s. 5-26). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, „Monitor Polski” z dnia 4 lutego 2014, poz. 118.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 rok. (2014). Warszawa: GUS.
 • Włodarczyk, W.C., Domagała, A. (1991). Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 29-41.