Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00296

Katarzyna Kokoszka

Zjawisko sprzedaży bezpośredniej w świetle wymogów wobec konsumenta i producenta

THE DIRECT SALES PHENOMENON CONSIDERING THE STIPULATIONS TOWARDS THE CONSUMER AND PRODUCER

Abstract:

The main purpose of this article is to present the phenomenon of the direct supply in the context of the requirements towards both – consumer and producer. With regards to consumer responsibility and constituting the new model of consumption, some of the direct supply issue in Poland were presented. In support of the analysis, it was pointed out that there are some benefits of such type of transaction. Attention was paid to other problems which could disturb the development of the direct supply development in Poland. 

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest ukazanie zjawiska sprzedaży bezpośredniej z punktu widzenia wymagań, którym muszą sprostać zarówno producent, jak i konsument. W części pierwszej omówiono kwestie związane z odpowiedzialnością konsumencką oraz proekologicznymi zachowaniami konsumenckimi. W dalszej części przedstawiono rozwiązania dotyczące sprzedaży bezpośredniej w Polsce, wskazując na liczne obszary problemowe. Ponadto, w podsumowaniu, na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano na wielowymiarowe korzyści związane ze skróceniem łańcucha dostaw w ramach sprzedaży bezpośredniej. Zwrócono również uwagę na trudności, które mogą zaistnieć w rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce.

Słowa kluczowe: direct supply, responsibility of consumption

Słowa kluczowe w języku polskim: sprzedaż bezpośrednia, konsument odpowiedzialny

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_35.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00296
Zapis do cytowania:

MLA Kokoszka, Katarzyna. "THE DIRECT SALES PHENOMENON CONSIDERING THE STIPULATIONS TOWARDS THE CONSUMER AND PRODUCER." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 361-368.
APA Katarzyna Kokoszka (2017). THE DIRECT SALES PHENOMENON CONSIDERING THE STIPULATIONS TOWARDS THE CONSUMER AND PRODUCER. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 361-368
ISO 690 KOKOSZKA, Katarzyna. THE DIRECT SALES PHENOMENON CONSIDERING THE STIPULATIONS TOWARDS THE CONSUMER AND PRODUCER. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 361-368.
Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Kokoszka, Zakład Ekonomii i  Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w  Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
k.kokoszka@ur.krakow.pl

Literatura

 • Borowska, A. (2013). Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. W: Handel Wewnętrzny. Listopad-Grudzień (A) Nr 6, 69;
 • Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Konsumpcja i Rozwój, 1/2011, 62;
 • Fryzel, B. (2016). CSR i emocjonalność konsumenta – czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne?. Raport z badań NCN, DEC-2012/05/B/HS4/02505, 90-91;
 • Grzegorzewska-Ramocka, E., (2014). W: Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae Rola konsumenta w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa – zarys problematyki., Rok 18, 1/2014, 228;
 • http://www.fairtrade.org.pl/a153_rozpoznawalnosc_fairtrade___badanie_globescan_2011.html
 • http://issuu.com/cm37/docs/guidegastronome
 • http://www.neweconomics.org/blog/entry/how-to-activate-our-local-economics
 • http://www.paysloirenature.fr
 • Italian NRN contribution to the ‘short supply chain (2015). Pobrane 05 maja 2016 z: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine_en
 • Kiełczewski, D., (2007). W: Ekonomia i Środowisko. Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej., 2(32), 46-47;
 • Kryk, B. (2013). W: Handel Wewnętrzny. Zrównoważona jakość życia z zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów. Listopad-Grudzień, Tom II, 7;
 • Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska M., (2009). W: Ekonomia. Gospodarka a środowisko. Ekologiczna płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Nr 79, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 105-106;
 • Mój Rynek. (2011). Publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.;
 • Neale, A. (2015). Zrównoważona konsumpcja – źródła koncepcji i jej zastosowanie. Prace Geograficzne, Zeszyt 141, 141-158;
 • Nestorowicz, R. (2015). Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja. W: Journal of Agribbusiness and Rural Development, 3(37), 491;
 • Nowak-Lewandowska A., (2016) Odpowiedzialna konsumpcja a odpowiedzialność wobec konsumenta. Raport-podsumowanie CSR a pokolenie Y. Pobrane 04 kwietnia 2016 z: http://csr.szczecin.pl/pliki/prezentacje/Nowak-Lewandowska_Renata.pdf
 • Olejniczuk-Merta, A. (2011). W: Konsumpcja w Polsce w 2010. Zachowania młodych konsumentów w świetle teorii zachowań konsumenckich. 112, Raporty IBRKK;
 • Przegląd Obszarów Wiejskich UE – Lokalna Żywność i Krótkie Łańcuchy Dostaw. Magazyn Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2012). Pobrane 10 maja 2016 z: http://enrd.ec.europa.eu;
 • Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego (2014). Pobrane 25 kwietnia 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Ramowy-Plan-Dzialan-dla-Zywnosci-i-Rolnictwa-Ekologicznego-w-Polsce;
 • Systemy sprzedaży bezpośredniej w krajach UE (2015). Pobrane 20 kwietnia 2016 z: http://www.raportrolny.pl/raporty/item/2188-systemy-sprzeda%C5%BCy-bezpo%C5%9Biedniej-w-krajach-ue;
 • Trudel, R. (2011). Socially conscious consumerism. Network for Business Sustainablility Pobrane 15. 04. 2016 z: http:/nbs.net/wp-content/uploads/NBS-Consumerism-Promer.pdf;
 • Waloszczyk, K. (2002). W: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji. Globalny wzrost konsumpcji a kryzys ekologiczny. Raport 1/2002, Warszawa 2002, 34;
 • Wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej – nowe rozporządzenie. Biuro Ministra, Zespół prasowy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015. Pobrane 20 kwietnia 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy;
 • Zalega, P. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teoria. Modele. PWE, Warszawa, 121;
 • Zasady sprzedaży produktów żywnościowych przez rolników (2016). Pobrane 10 maja 2016 z: http://www.sodr.pl/index.php/1099-zasady-sprzedazy-produktow-zywnosciowych-przez-rolnikow;
 • Zrałek, J. (2013). W: Handel Wewnętrzny. Dekonsumpcja jako przejaw konsumpcji zrównoważonej i jej konsekwencje dla marketingu. Maj-Czerwiec, Tom I, 105;
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015, poz. 699);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. Nr 112, poz. 1703);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. 2007 nr 112 poz. 774);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (rozdział III załącznik II), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Af84001
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywności podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2007 nr 106 poz.730);