Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00295

Karol Kociszewski

Najnowsze rozwiązania polityki ekologicznej Unii Europejskiej a zmiany w instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej

THE LATEST SOLUTIONS OF THE EUROPEAN UNION’S ENVIRONMENTAL POLICY AND THE CHANGES IN THE INSTRUMENTS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY

Abstract:

The purpose of this article is to describe manifestations and consequences of the impact of the environmental policy of the European Union on selected tools of the Common Agricultural Policy (CAP). The author used descriptive analysis of the EU strategic documents related to both policies. The descriptive analysis also refers to the accompanying legislation and to factual material based on statistical data on the implementation of the CAP instruments shaped under the influence of environmental policy. Other data shows the changes in the impact of agriculture on environment. The main mechanism of the impact of environmental policy on the CAP is based on the principle of integration of environmental policies with sectoral policies. It was reinforced in subsequent EU environment action programmes. Thanks to the implementation of that principle, the environmental implications were reflected in the changes of CAP. Special attention has been paid to the latest solutions: seventh EU environmental action programme and climate and energy package. They have affected both the development of an environmental policy and its relations with the CAP. As a result, the EU modified the instruments of I and II pillar (direct payments, agri-environmental programmes, support for organic farming) in such a way as to have a more beneficial impact on the environment. This also applies to the standards directly applicable to farmers (cross-compliance). The regulations of water protection, climate change, biodiversity and soils in conjunction with the economic instruments of the CAP contributed to the limitation of agricultural negative impact on environment.

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem artykułu jest określenie przejawów i konsekwencji oddziaływania polityki ekologicznej Unii Europejskiej na wybrane narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym celu zastosowano metodę analizy opisowej dokumentów strategicznych UE dotyczących obu polityk oraz towarzyszących im aktów prawnych. Wykorzystano również materiał faktograficzny na podstawie danych statystycznych dotyczących implementacji instrumentów WPR kształtowanych pod wpływem polityki ekologicznej, a także dotyczących zmian oddziaływania rolnictwa na środowisko. Główny mechanizm oddziaływania polityki ekologicznej na WPR jest oparty na zasadzie jej integracji z politykami sektorowymi, wzmacnianej w kolejnych programach działań UE w ochronie środowiska. Stopniowo wprowadzano w nich coraz więcej odniesień do rolnictwa, co skutkowało proekologicznymi zmianami WPR. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze rozwiązania: Siódmy program działań w ochronie środowiska UE i pakiet energetyczno-klimatyczny, które wpłynęły zarówno na rozwinięcie polityki ochrony środowiska, jak i jej związków z polityką rolną. Efektem kolejnych etapów reform jest modyfikacja instrumentów I filaru (decoupling, greening) i II filaru (m.in. programów rolnośrodowiskowych, wsparcia rolnictwa ekologicznego) w taki sposób, by wywierały bardziej korzystny wpływ na środowisko. Wprowadzane są również działania powiązane z instrumentami ekonomicznymi WPR, wpływające na ograniczenie niekorzystnego wpływu unijnego rolnictwa na środowisko – standardy cross-compliance (dotyczące m.in. ochrony wód, klimatu, różnorodności biologicznej i gleb).

Słowa kluczowe: environmental protection in agriculture, environmental policy, sustainable development of agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: ochrona środowiska w rolnictwie, polityka ekologiczna, zrównoważony rozwój rolnictwa

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_34.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00295
Zapis do cytowania:

MLA Kociszewski, Karol. "THE LATEST SOLUTIONS OF THE EUROPEAN UNION’S ENVIRONMENTAL POLICY AND THE CHANGES IN THE INSTRUMENTS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 351-359.
APA Karol Kociszewski (2017). THE LATEST SOLUTIONS OF THE EUROPEAN UNION’S ENVIRONMENTAL POLICY AND THE CHANGES IN THE INSTRUMENTS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 351-359
ISO 690 KOCISZEWSKI, Karol. THE LATEST SOLUTIONS OF THE EUROPEAN UNION’S ENVIRONMENTAL POLICY AND THE CHANGES IN THE INSTRUMENTS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 351-359.
Adres do korespondencji:
dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE, Katedra Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
karol.kociszewski@ue.wroc.pl

Literatura

 • Beaufoy G., Marsden K. (2010). CAP after 2013: Last chance to stop the decline of Europe’s High Nature Value farming?, European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, BirdLife International, Butterfly Conservation Europe, WWF.
 • Consultation on addressing greenhouse gas emissions from agriculture and LULUCF in the context of the 2030 EU climate and energy framework (2015). Pobrane 12 maja 2016 z: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
 • Copa-Cogeca (2015). Komunikat prasowy #COP21, 2015-12-4 r.. Pobrane 12 maja 2016 z: www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1451861&fmt=pdf
 • Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020, (Official Journal of the European Union L 140/136).
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. U. L 375 31.12.1991).
 • European Union (2012). Agriculture in the EU. Statistical and Economic Information 2011, DG Agri, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission (2015a). CAP context indicators 2014–2020, 19. Area under organic farming, 2015 update. Brussels: European Commission.
 • European Commission (2015b). CAP context indicators 2014–2020, 45: Emissions from agriculture, 2015 update, Brussels: European Commission.
 • European Commission (2015c). CAP context indicators 2014–2020, 34. Nature 2000 areas, 2015 update, Brussels: European Commission.
 • European Commission (2014b) Commission staff working document, Impact assessment, Accompanying the document, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030 Brussels, 22.1.2014 SWD(2014) 15 final, 58-151.
 • European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Communication from the Commission, COM(2010) 2020 Brussels 3.03.2010.
 • European Commission (2015d). Energy union package communication from the commission to the European Parliament and the council. The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020, Brussels, 4.3.2015 COM(2015) 81 final/2.
 • European Commission (2015e). EU agriculture spending focused on results. Brussels, 4.
 • European Commission (2014a). General Union environment Action Programme to 2020 Living well, within the limits of our planet. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Kociszewski K. (2015). Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w polskim rolnictwie. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, 167-177.
 • Kociszewski K. (2016). The final solutions for Common Agricultural Policy in years 2014-2020 – step towards environmental sustainability or business as usual? Economic and Environmental Studies, Vol. 16, No. 1 (37/2016), 9-20, March 2016, 9-21.
 • Komisja Europejska (2011). Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM(2011) 244 wersja ostateczna, Bruksela 3.05.2011.
 • Komisja Europejska (2014). Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela COM(2014) 15 final.
 • Komisja Europejska (2006). Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów KOM(2006) 231 wersja ostateczna, Bruksela 22.09.2006.
 • Nurzyńska I. (2016). Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. W: J. Wilkin, I Nurzyńska (red.), Polska Wieś 2016. Raport o stanie wsi (s. 118). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz. U WE L 327, 22.12.2000.
 • Stanowisko Copa i Cogeca w sprawie negocjacji w zakresie zmiany klimatu na COP21 Bruksela, 4. 11.2015 r. EN(15)8768:1–EK/sd, (2015). Pobrane 12 maja 2016 z: http://www.solidarnoscri.pl/images/stories/paryz
 • United Nations, 2015. Framework Convention on Climate Change, Adoption of the Paris agreement, FCCC/CP/2015/L.9/Re v.1.
 • Wilkin J., (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie. W: J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Zegar J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.