Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00294

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

Zróżnicowanie samooceny a obiektywne nierówności poziomu konsumpcji gospodarstw domowych na wsi

DIFFERENTIATION OF SELF-ASSESSMENT AND OBJECTIVE INEQUALITIES IN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF RURAL HOUSEHOLDS

Abstract:

This article is about the issues of self-assessment of inequalities in standards of living in rural areas in Poland. The goal of the research is to identify the differentiation of subjective assessments of the standard of living made by rural households. Subjective feelings of the surveyed households were compared with selected objective characteristics of their material situation. The most representative indicator of the households’ financial situation there was an assumed level of consumer spending. A comparative analysis of the self assessment was conducted, the consumer spending and the selected characteristics of households belonging to various socio-economic groups. The econometric analysis showed that there is a strong relationship between self-assessment of economic situation and the level of consumer spending of households. It should be emphasized, that there is a significant impact of the reference group (there was a socio-economic group) on the households self-assessment. In the study, econometrical and statistical analysis were used. The study was based primarily on the source of information coming from the panel study of household budgets conducted in the year 2013 by the GUS (Central Statistical Office) in Poland.

Streszczenie w języku polskim:

Niniejszy artykuł jest poświęcony problematyce samooceny nierówności poziomu konsumpcji na wsi w Polsce jako podstawowej determinanty poziomu życia. Celem zaprezentowanych w nim badań była próba identyfikacji zróżnicowania subiektywnych ocen poziomu życia gospodarstw domowych na wsi oraz porównania ich z wybranymi obiektywnymi charakterystykami sytuacji materialnej tych podmiotów. Jako najbardziej reprezentatywny wskaźnik sytuacji materialnej gospodarstwa domowego przyjęto poziom wydatków konsumpcyjnych. Przeprowadzono analizę porównawczą relacji między samooceną a wydatkami konsumpcyjnymi i wybranymi charakterystykami gospodarstw zaliczanych do poszczególnych grup społeczno- -ekonomicznych. Analiza ekonometryczna wykazała silną zależność między oceną własnej sytuacji materialnej gospodarstw a poziomem wydatków konsumpcyjnych. Na podkreślenie zasługuje też istotny wpływ grupy odniesienia, za którą uznano grupę społeczno-ekonomiczną gospodarstw domowych, na samoocenę sytuacji materialnej. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i modelowanie ekonometryczne. W artykule wykorzystano dane źródłowe z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2013 r. prowadzonych przez GUS.

Słowa kluczowe: households’ standard of consumption, inequalities in the standard of consumption, self-assessment of the standard of living

Słowa kluczowe w języku polskim: poziom konsumpcji gospodarstw domowych, nierówności poziomu konsumpcji, samoocena poziomu życia

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_33.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00294
Zapis do cytowania:

MLA Hanusik, Krystyna, and Urszula Łangowska-Szczęśniak. "DIFFERENTIATION OF SELF-ASSESSMENT AND OBJECTIVE INEQUALITIES IN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF RURAL HOUSEHOLDS." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 337-349.
APA Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak (2017). DIFFERENTIATION OF SELF-ASSESSMENT AND OBJECTIVE INEQUALITIES IN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF RURAL HOUSEHOLDS. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 337-349
ISO 690 HANUSIK, Krystyna, ŁANGOWSKA-SZCZęśNIAK, Urszula. DIFFERENTIATION OF SELF-ASSESSMENT AND OBJECTIVE INEQUALITIES IN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF RURAL HOUSEHOLDS. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 337-349.
Adres do korespondencji:
dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
khanusik@uni.opole,pl

Literatura

  • Bywalec. Cz. Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków1992,
  • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010,
  • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, Europa Regionum, tom XXV, rok 2015, s 109-124,
  • Mikroekonometria, pod. Red. Gruszczyński M., Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010. S. 37 i nast.
  • Panek T., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007,
  • Picketty T., Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015,
  • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,
  • Sen A. K., Nierówności, Dalsze rozważania, SIW Znak i Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 2000,