Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00292

Aleksander Grzelak

Procesy reprodukcji majątku i ich wybrane determinanty w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) w Polsce

THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF ASSETS AND THEIR SELECTED DETERMINANTS IN FARMS ENGAGED IN AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN) IN POLAND

Abstract:

The main aim of this article is to identify the dynamics of the processes of reproduction of assets (fixed assets excluding land) and the importance of determinants influencing this processes in agricultural holdings in Poland engaged in agricultural accountancy of the FADN. Recognized in the study is the domination of the processes of narrow reproduction of fixed assets in the examined group of farms. In terms of economic recovery, there has been an improvement in the range of the reproduction of assets during the downturn of the dominance of narrow reproduction. The impact of resource factors on the processes of reproduction are more clear in the case of exclusion from surveys farms in which the processes of reproduction do not indicate opportunities for their further development (reproduction indicator below 0.5). It may mean that in the other units, use of resources better served the agricultural purposes of and they were effectively used.

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem artykułu jest rozpoznanie dynamiki procesów reprodukcji majątku (środków trwałych z wyłą- czeniem ziemi) oraz znaczenia wybranych kształtujących je determinant w gospodarstwach rolnych w Polsce prowadzących rachunkowość rolną FADN. W trakcie badań stwierdzono, że w tej grupie gospodarstw rolnych dominowały procesy reprodukcji zawężonej majątku. W sytuacji poprawy koniunktury miała miejsce wyraźna poprawa, jeśli chodzi o dynamikę reprodukcji majątku, natomiast pogorszeniu koniunktury towarzyszyło osłabienie tych procesów i dominacja reprodukcji zawężonej. Oddziaływanie czynników zasobowych na procesy reprodukcji jest wyraźniejsze w przypadku wyłączenia z badań gospodarstw rolnych, w których procesy reprodukcji nie rokują szans na ich dalszy rozwój (wskaźnik reprodukcji poniżej 0,5). Może to również oznaczać, że w pozostałych jednostkach wykorzystanie zasobów produkcyjnych bardziej służyło celom rolniczym i były one bardziej efektywne.

Słowa kluczowe: business outlook, agricultural holding, reproduction of fixed assets

Słowa kluczowe w języku polskim: koniunktura, gospodarstwo rolne, reprodukcja środków trwałych

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_31.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00292
Zapis do cytowania:

MLA Grzelak, Aleksander. "THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF ASSETS AND THEIR SELECTED DETERMINANTS IN FARMS ENGAGED IN AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN) IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 319-327.
APA Aleksander Grzelak (2017). THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF ASSETS AND THEIR SELECTED DETERMINANTS IN FARMS ENGAGED IN AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN) IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 319-327
ISO 690 GRZELAK, Aleksander. THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF ASSETS AND THEIR SELECTED DETERMINANTS IN FARMS ENGAGED IN AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN) IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 319-327.
Adres do korespondencji:
dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
agrzelak@interia.pl

Literatura

 • Chand, R. (2000). Emerging Trends and Regional Variations in Agricultural Investment and their Implication for Growth and Equity. Policy Paper- National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, No. 11, 11-67.
 • Czyżewski, A. (1995). Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie. W: A. Czyżewski (red.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej (s.45). Poznań: Wyd. ODR w Sielinku.
 • Czyżewski, A., Smędzik-Ambroży, K. (2013). Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Czyżewski, B. (2012). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce (s.355-366). Warszawa: Wyd. PWE.
 • Defrancesco, E., Gatto, P., Runge, F., Trestini, S. (2008). Factors Affecting Farmers` Participation in Agri-environmetal Measures: A Northern Italy Perspective. Journal of Agricultural Economics, Vol 59, No 1, 128.
 • Fousekis, P., Papakonstantinou, A. (1997). Economic Capacity Utilisation and Productivity Growth in Greek agriculture. Journal of Agricultural Economics, Vol. 48, No.1, 38-51.
 • Grabowski, S. (1991). Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych (5-50). Warszawa: Wyd. PWRiL.
 • Grzelak A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku w świetle wyników gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 57.
 • Grzelak, A. (2015a). Procesy reprodukcji majątku a poziom dopłat do działalności operacyjnej i inwestycyjnej w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, s.92-101.
 • Grzelak, A. (2015b). Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38), 665-673.
 • Grzelak, A., Seremak-Bulge, J. (2014). Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No 4, 124-128.
 • Józwiak, W. (2003). Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych (s.3-75). Warszawa: Wyd. IERiGŻ,
 • Józwiak, W., Kagan, A., Mirkowska, Z. (2012). Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 3, 21-23.
 • Juszczyk, S. (2013). Amortyzacja w ekonomice agrobiznesu (s.13-200). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Poczta, W., Czubak, W. (2007). Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: M. Wigier, Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (s.44-70). Raport PW nr 66, Warszawa: Wyd. IERiGŻ – PIB.
 • Woś, A. (2000). Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998 (s.21). Warszawa: IERiGŻ.
 • Zwolak, J. (2007). Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004 (s.93). Lublin: Wyd. AR.