Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00303

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Michał Borychowski

Renty polityczne w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanej strukturze agrarnej: analiza w układzie macierzy input-output dla wybranych krajów UE

POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN DIFFERENT AGRARIAN STRUCTURES OF THE UE: INPUT-OUTPUT ANALYSIS FOR SELECTED EU-27 COUNTRIES

Abstract:

It is generally believed that agricultural interventionism under the European Union’s Common Agricultural Policy represents the payment of political rents to farmers. The authors attempt to show that the concept of political rent known as the rent-seeking theory is not valid for agricultural policy. It is not justified to identify the whole of the subsidies paid to agriculture in the EU as a “political rent”, since political rents cannot be taken to include payments for the supply of public goods or those transfers which compensate for market imperfections. A methodology is proposed for valuing these items, filling a gap existing in the literature on political economy. The authors perform comparative analyses with the aim of calculating the “pure political rent”, based on input-output matrices for representative farms according to the EUFADN typology and on a decomposition of the Hicks-Moorsteen TFP index for the period 2007–2012 and all EU-27 countries. The research hypothesis is proposed that the size of the subsidies retained in agriculture is a function of the political cycle, but also of market imperfections. 

Streszczenie w języku polskim:

Powszechnie uważa się, że subsydiowanie rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej UE jest wypłacaniem rent politycznych dla rolników. Autorzy podjęli próbę pokazania, że uznawanie całej sumy subsydiów dla rolnictwa w UE za „rentę polityczną” jest niesłuszne z punktu widzenia definicji renty politycznej sformułowanej w teorii wyboru publicznego. Za rentę polityczną nie można uznać bowiem opłaty za dostarczanie dóbr publicznych oraz transferów kompensujących inne zawodności rynku (np. asymetrię informacji). Zaproponowano metodologię wyceny tych działań w celu oszacowania tzw. czystej renty politycznej, bazując na macierzach input-output dla gospodarstw reprezentatywnych wg FADN i rachunkach zmiany produktywności całkowitej. Autorzy sformułowali hipotezę badawczą, że wielkość subsydiów jest nie tylko funkcją lobbingu politycznego, ale także (jeśli nie przede wszystkim) funkcją zawodności rynku dotyczących dóbr publicznych i asymetrii informacji. Przeprowadzone badania pokazały, że udział czystej renty politycznej w rachunku wyników gospodarstw rolnych zależy od typu struktury agrarnej. Co ciekawe jednak, mechanizm rent-seeking, mimo globalnego układu cen rolnych, różni się znacząco w zależności od struktury agrarnej.

Słowa kluczowe: political rents, agriculture, input-output analysis, rent-seeking, CAP

Słowa kluczowe w języku polskim: renty polityczne, rolnictwo, analiza input-output, rent-seeking, WPR

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_30.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00303
Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Bazyli, et al. "POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN DIFFERENT AGRARIAN STRUCTURES OF THE UE: INPUT-OUTPUT ANALYSIS FOR SELECTED EU-27 COUNTRIES." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 305-318.
APA Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Michał Borychowski (2017). POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN DIFFERENT AGRARIAN STRUCTURES OF THE UE: INPUT-OUTPUT ANALYSIS FOR SELECTED EU-27 COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 305-318
ISO 690 CZYżEWSKI, Bazyli, MATUSZCZAK, Anna, BORYCHOWSKI, Michał. POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN DIFFERENT AGRARIAN STRUCTURES OF THE UE: INPUT-OUTPUT ANALYSIS FOR SELECTED EU-27 COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 305-318.
Adres do korespondencji:
dr hab. B. Czyżewski, prof. nadzw. UEP, Zespół Badawczy Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
b.czyzewski@ue.poznan.pl

Literatura

 • Atkinson, A., Stiglitz, J. (1980). Lectures on Public Economics. McGraw-Hill, New York, pp. 483-487.
 • Czyżewski B, 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa, 144-146. 308-314.
 • Czyżewski, B., Brelik, A. (2014). Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań, Journal of Agribusiness and Rural Development No. 1(31), pp. 13-20.
 • Gatnar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Matuszczak A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 • Mueller D., 2003. Public Choice III, Cambridge University Press, Cambridge. 18-20.
 • Myerson, R. B. (1997). Game Theory, Analysis of Conflict. Harvard University Press. Official Journal of the European Union (2008), L 335 pp. 3, 13, December 2008.
 • Olson M. (1965). The Logic fo Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. New Haven: Yale University Press.
 • Starrett, D. (1988). Foundations of Public Economics. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 42-44.
 • Wilkin J., 2010. Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa. 46.
 • Wilkin, J. (2012). Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki [w]: Wilkin, J. (ed.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warsaw, pp. 9-29, 26-30.
 • Williamson, O. (2007). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warsaw.