Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (44) 2017 , DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00298

Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak

Dochody gospodarstw domowych rolników oraz wiejskich gospodarstw domowych jako przejaw deprywacji ekonomicznej wsi w Polsce

FARMERS’ AND RURAL HOUSEHOLDS’ INCOME, SYMPTOMS OF MATERIAL DEPRIVATION IN POLAND’S COUNTRYSIDE

Abstract:

The main goal of the article was to assess the level and changes of income in the urban and rural as well as farmers and other socio-economic groups households in the context of material deprivation phenomenon. The second aim was an identification of convergence process between variables describing the income situation of the surveyed groups of households. Additionally, income inequality problems in different types of household as well as multidimensionality of the deprivation concept were also mentioned. All data including average monthly disposable income and the Gini index were provided by Central Statistical Office of Poland. The convergence process was evaluated using an sigma-convergence index. The results showed that in real terms farmers and rural household income has increased, however one may not observed the sigma-convergence process between farmers and other socio-economic groups households, as well as rural and urban households. It was possible to observe a significant level of income inequality among farmers and rural households, which was furthermore increasing in the analyzed period. 

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania była ocena poziomu i zmian dochodów gospodarstw domowych w układzie miasto-wieś oraz rolnicy-pozostałe grupy społeczno-ekonomiczne
w kontekście zjawiska deprywacji materialnej oraz identyfikacja ewentualnego procesu konwergencji między zmiennymi opisującymi sytuację dochodową badanych grup podmiotów. Dodatkowo wskazano na problem nierówności dochodowych w poszczególnych typach gospodarstw oraz przedstawiono wielowymiarowość pojęcia deprywacji. Wykorzystano dane GUS w zakresie przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych oraz wskaźnika nierówności Giniego. Proces konwergencji oceniano za pomocą wskaźnika sigma-konwergencji. Wyniki badań wskazują, że w ujęciu realnym wzrastały dochody rolniczych i wiejskich gospodarstw domowych jednak nie obserwuje się procesu sigma-konwergencji między dochodami gospodarstw domowych rolników i innych grup społeczno-ekonomicznych, jak też gospodarstw domowych na wsi i w miastach. Na obszarach wiejskich i wśród gospodarstw domowych rolników obserwuje się znaczny poziom nierówności dochodowych, które w badanym okresie wykazywał tendencję wzrostową. 

Słowa kluczowe: material deprivation, disposable income, income disparity, sigma-convergence, income inequality

Słowa kluczowe w języku polskim: deprywacja materialna, dochody rozporządzalne, dysparytet dochodowy, sigma-konwergencja, nierówności dochodowe

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom44/zeszyt2/art_28.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00298
Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Łukasz Kryszak. "FARMERS’ AND RURAL HOUSEHOLDS’ INCOME, SYMPTOMS OF MATERIAL DEPRIVATION IN POLAND’S COUNTRYSIDE." J. Agribus. Rural Dev. 44.2 (2017): 285-294.
APA Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak (2017). FARMERS’ AND RURAL HOUSEHOLDS’ INCOME, SYMPTOMS OF MATERIAL DEPRIVATION IN POLAND’S COUNTRYSIDE. J. Agribus. Rural Dev. 44 (2), 285-294
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, KRYSZAK, Łukasz. FARMERS’ AND RURAL HOUSEHOLDS’ INCOME, SYMPTOMS OF MATERIAL DEPRIVATION IN POLAND’S COUNTRYSIDE. J. Agribus. Rural Dev., 2017, 44.2: 285-294.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
a.czyzewski@ue.poznan.pl

Literatura

 • Boarini, R., d'Ercole, M. M. (2006). Measures of material deprivation in OECD countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 37. Paris
 • Czyżewski, A., Kułyk P. (2010). Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych. ZN SGGW- Problemy rolnictwa światowego, 10(25), 41-50.
 • Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2015), Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników. ZN SGGW- Problemy Rolnictwa Światowego, 15 (30), 17-29.
 • Dudek, H. (2013). Subiektywne postrzeganie sytuacji dochodowej–mikroekonometryczna analiza danych panelowych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (30), 219-233.
 • Eurostat Quality Profile (2015).Severely materially deprived people. Pobrane 30 grudnia 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/t2020_53_esmsip.htm
 • Gąsiorowska, A. (2010). Biedni czy bogaci? Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej, W: Zawadzka, A.M., Górnik-Durose, M. (red.) Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Golinowska, S., Tarkowska E., Topińska, I.(red.) (2005). Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania, metody, czynniki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • GUS (2004-2014). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Kalinka, K. (2014). Ubóstwo na terenach wiejskich i rolniczych a kwestie publicznoprawne, W: Blicharz J., Klat-Wertelecka L., Rutkowska- Tomaszewska E. (red.). Ubóstwo w Polsce. Wrocław: -Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
 • Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Majchrzak, A., Smędzik-Ambrozy, K. (2014), Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 89-98.
 • Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Panek, T. (2007). Statystyka społeczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Parlińska, M., Pietrych, Ł. (2014). Modelowanie subiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz warunków pracy rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
 • i Agrobiznesu, 16(3), 218-223.
 • PWN (2016). Internetowy Słownik Języka Polskiego. Pobrano 22 grudnia 2016
 • z http://sjp.pwn.pl/szukaj/deprywacja.html.
 • Stark, O., Jakubek, M., Kobus, M. (2015). A bitter choice turned sweet: How acknowledging individuals’ concern at having a low relative income serves to align utilitarianism and egalitarianism. Journal of Evolutionary Economics, 25(3), 541–557.
 • Zegar, J.S., Chmielewska, B. (2016). Dochody ludności wiejskiej: źródła, zróżnicowanie
 • i zakres ubóstwa. W: Wilkin, J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.