Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016

Październik - Grudzień 2016
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2016 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2016 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2016

Spis treści:

Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.73
Grace Oluwabukunmi Akinsola, Olaniyi Matthew Adewumi, Opeyemi Eyitayo Ayinde
A DISAGGREGATED MEASURES APPROACH OF POVERTY STATUS OF FARMING HOUSEHOLDS IN KWARA STATE, NIGERIA
Zdezagregowane pomiary ubóstwa wśród gospodarstw rolnych w Stanie Kwara w Nigerii
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.74
Olubunmi Olanike Alawode, Isaac Busayo Oluwatayo, Olubunmi Adeola Adebowale
EFFECT OF CATFISH PRODUCTION ON WELFARE OF SMALLHOLDER FARMERS IN OSUN STATE, NIGERIA
Wpływ produkcji suma afrykańskiego na dobrobyt rolników prowadzących małe gospodarstwa w Stanie Osun w Nigerii
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.75
Michael Amurtiya, Celestine Andrew Lumbonyi, Aliyu Abdullahi, Sikiru Adekunle Olayiwola, Zacharia Buba Yaduma, Abduljabbar Abdullahi
LIVELIHOOD DIVERSIFICATION AND INCOME: A CASE STUDY OF COMMUNITIES RESIDENT ALONG THE KIRI DAM, ADAMAWA STATE, NIGERIA
Zróżnicowanie źródeł utrzymania a dochody: studium przypadku społeczności zamieszkujących przy Zaporze Kiri w Stanie Adamawa w Nigerii
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/ JARD.2016.76
Jubril Olayinka Animashaun, Hussain Kobe Ibrahim, Kemi Funmilayo Omotesho, Sidikat Aderinoye-Abdulwahab
DETERMINANTS OF THE NEGLECTED AND UNDERUTILIZED SPECIES’ CULTIVATION BY SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIAN GUINEA SAVANNAH
Determinanty uprawy marginalnych i niedocenianych gatunków roślin przez właścicieli małych gospodarstw rolnych w regionie Nigerian Guinea Savannah
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.77
Agnieszka Baer-Nawrocka
THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL ECONOMY OF EU COUNTRIES*
Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.78
Andrzej Czyżewski, Dariusz Czakowski
SELECTED ECONOMIC RELATIONSHIPS ON THE FRUIT AND VEGETABLE MARKET IN POLAND (1994–2013)
Wybrane relacje ekonomiczne na rynku owoców i warzyw w Polsce (1994–2013)
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.79
Segun Bamidele Fakayode, Adewale Henry Adenuga, Taibat Yusuf, Oluwatoyosi Jegede
AWARENESS OF AND DEMAND FOR PRIVATE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES AMONG SMALL-SCALE FARMERS IN NIGERIA
Świadomość dotycząca prywatnych usług w dziedzinie doradztwa rolniczego oraz popyt na nie wśród właścicieli małych gospodarstw rolnych w Nigerii
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.80
Zbigniew Gołaś
DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.81
Włodzimierz Kołodziejczak
HIDDEN UNEMPLOYMENT IN POLISH AGRICULTURE IN 1995–2015
Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w latach 1995–2015
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.82
Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
SAVINGS BEHAVIOUR IN HOUSEHOLDS OF FARMERS AS COMPARED TO OTHER SOCIO-ECONOMIC GROUPS IN POLAND
Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.83
Barbara Kutkowska, Tomasz Pilawka
IMPLEMENTATION OF THE COHESION POLICY IN RURAL AREAS OF DOLNOŚLĄSKIE REGION
Realizacja polityki spójności na obszarach wiejskich regionu dolnośląskiego
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.84
Joseph Nembo Lekunze, Usapfa Luvhengo, Rangarirai Roy Shoko
STRUCTURAL ANALYSIS OF MINIMUM WAGE RATES, UNEMPLOYMENT AND FOOD PRICES OF FARM WORKERS IN SOUTH AFRICA: CO-INTEGRATION APPROACH
Analiza strukturalna poziomów wynagrodzenia minimalnego, bezrobocia oraz cen żywności wśród pracowników rolnych w Afryce Południowej – podejście kointegracyjne
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.85
Izabela Lipińska
INSTITUTIONAL RISK IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE FACE OF NEGOTIATING THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP)
Ryzyko instytucjonalne w produkcji rolnej w aspekcie negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.86
Władysława Łuczka
THE CHANGES ON THE ORGANIC FOOD MARKET
Zmiany na rynku żywności ekologicznej
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.87
Karolina Pawlak, Małgorzata Kołodziejczak, Yumei Xie
CHANGES IN FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS BETWEEN THE EU AND CHINA
Zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi UE z Chinami
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.88
Marcin Polowczyk, Rafał Baum
CHANGES IN THE ORGANIZATION AND LOGISTICS OF SUPPLIES IN SUGAR FACTORIES (METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR THE STUDY OF EFFECTIVENESS)
Zmiany w organizacji i logistyce dostaw surowca w cukrowniach (założenia metodyczne do badań nad efektywnością)
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.89
Stanisława Sokołowska, Paweł Szwiec
CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION
Zmiany uczestnictwa rolników w wiejskich organizacjach samorządowych Opolszczyzny
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.90
Wojciech Sroka, Wiesław Musiał
POSSIBILITIES OF ACQUIRING AND ENERGETIC USE OF BIOMASS IN COMMUNES IN MAŁOPOLSKA VOIVODESHIP
Możliwości pozyskania i energetycznego wykorzystania biomasy w gminach województwa małopolskiego
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.91
Sebastian Stępień, Andrzej Czyżewski
ECONOMIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020. REMINISCENCES AND PROJECTION
Ekonomiczne aspekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Reminescencje i projekcja
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.92
Ruta Śpiewak, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Anna Ciechomska
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN POLAND – AN ATTEMPT TOWARDS A TYPOLOGY*
Organizacje rolnicze w Polsce – próba typologii
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.93
Joanna Średzińska
THE DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE EU COUNTRIES’ FARMS (BASED ON FADN)
Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych krajów UE (na podstawie FADN)
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.94
Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska, Marta Styczeń
COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIOURS RELATED TO FUNCTIONAL FOODS AMONG SELECTED YOUNG CONSUMERS IN POLAND AND GERMANY
Analiza porównawcza zachowań wobec żywności funkcjonalnej wybranych grup młodych konsumentów z Polski i Niemiec
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.95
Wojciech Ziętara
CONDITION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF BREEDING PIGS IN POLAND
Stan i możliwości rozwoju chowu trzody chlewnej w Polsce
Zeszyt 4 (42) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.96
Janusz Żmija, Marta Czekaj
FUNCTIONING OF SMALL AGRICULTURE FARMS IN FARMERS OPINION
Funkcjonowanie drobnych gospodarstw rolnych w opinii rolników

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).