Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.95

Wojciech Ziętara

Stan i możliwości rozwoju chowu trzody chlewnej w Polsce

CONDITION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF BREEDING PIGS IN POLAND

Abstract:

The article presents current status of the pig population in Poland and the reasons for its diminish in recent years. The main cause should be considered decline in the profi tability of the production of pork, especially in farms with small-scale production. Dramatic drop in the number of pigs in farms occurred maintaining the herd to 200 units. Development opportunities are devoid farms living to 20 sows or sellers to 400 fattening pigs per year. Development opportunities are farms living 20–50 sows or selling annually 400–1000 pigs or piglets 500–1200. A fully competitive farms are sustained over 50 sows and selling over 1,000 fattening pigs per year, or more than 1,200 piglets. The main factor determining the profi tability of the pork production is its scale.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono aktualny stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce i przyczyny jego spadku w ostatnich kilkunastu latach. Za główną przyczynę tego stanu należy uznać obniżenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego, szczególnie w gospodarstwach o małej skali produkcji. Zasadniczy spadek pogłowia trzody chlewnej wystąpił w gospodarstwach utrzymujących stada do 200 sztuk. Szans rozwojowych pozbawione są gospodarstwa utrzymujące do 20 loch lub sprzedają- cych do 400 tuczników rocznie. Szanse rozwojowe posiadają gospodarstwa utrzymujące 20–50 loch lub sprzedające rocznie 400–1000 tuczników lub 500–1200 prosiąt. W pełni konkurencyjne są gospodarstwa utrzymujące powyżej 50 loch i sprzedające powyżej 1000 tuczników rocznie, względnie powyżej 1200 prosiąt. Podstawowym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji żywca wieprzowego jest jego skala.

Słowa kluczowe: the number of pigs, pig farms, production effi - ciency, competitiveness

Słowa kluczowe w języku polskim: pogłowie trzody chlewnej, gospodarstwa trzodowe, efektywność produkcji, konkurencyjność

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_95.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.95
Zapis do cytowania:

MLA Ziętara, Wojciech. "CONDITION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF BREEDING PIGS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 687-701.
APA Wojciech Ziętara (2016). CONDITION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF BREEDING PIGS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 687-701
ISO 690 ZIęTARA, Wojciech. CONDITION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF BREEDING PIGS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 687-701.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
zietara@ierigz.waw.pl

Literatura

 • Analizy rynkowe. 2011. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi – stan i perspek-tywy, nr 34, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Analizy rynkowe, 2015, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi – stan i perspek-tywy, nr 42, IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 • Analizy rynkowe. 2015. Rynek mięsa – stan i perspektywy, nr 49, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Biswanger H.Ch. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, ZYSK I S-KA, Poznań.
 • Blicharski T. 2014. Aktualny stan produkcji żywca wieprzowego w Polsce i najbliższe perspektywy. POLSUS nr 17, Warszawa.
 • Dyba I., Ł. Chmielewski, Ł. Głuchowski, B. Wojtaszczyk. 2016. Rolnicy idą po moderniza-cję, Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika.
 • Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2015. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2013 r. IERiGŻ-PIB.
 • Józwiak W. 2009. Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi. w: Józwiak W. (red.). Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, IERiGŻ-PIB.
 • Kleinhanss W. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niem-czech. IERiGŻ-PIB, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1/2015.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS. 2015. Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny: 2010. Raport z badań. 2011. GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na ope-racje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-stycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa 1996- 2015. GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2014 r. 2015. GUS, Warszawa.
 • Stankiewicz M. J. 2003. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Źródła przewag konkuren-cyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie.Wydawnictwa AR w Lublinie.
 • Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do 2030 r. 2013. Praca zbiorowa Blicharski T. (red.), Hammermeister A. (red.). Polski Związek Hodowców i producentów Trzody Chlewnej, str. 21. Warszawa 2013
 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2012 i 2013.
 • Świtalski W. 2005. Innowacyjność i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytetu War-szawskiego. Warszawa.
 • Woś A. 2003. Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa. W: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie. Wydawnictwa AR w Lublinie.
 • Ziętara W., Zieliński M. 2012. Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolni-czych nastawionych na produkcję roślinną. ZER 1/2012, 40-62.