Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.94

Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska, Marta Styczeń

Analiza porównawcza zachowań wobec żywności funkcjonalnej wybranych grup młodych konsumentów z Polski i Niemiec

COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIOURS RELATED TO FUNCTIONAL FOODS AMONG SELECTED YOUNG CONSUMERS IN POLAND AND GERMANY

Abstract:

Nutrition is one of the key factors infl uencing human health. Consuming foods that either naturally contain or have been enriched with bioactive substances may aid the organism’s proper development and functioning and, most importantly, be a vital element in the prophylaxis of many non-communicable diseases as well as improve general sense of well-being. The aim of the study was to compare behaviours related to functional foods among a selected group of young people. The survey was conducted among 153 purposively selected young consumers from Poland and Germany in March/April 2015. An original survey questionnaire was employed. IBM SPSS Statistics ver. 23 software was used for statistical analysis (chi-squared test p < 0.05). The term “functional foods” was largely unknown among the respondents. A defi nite majority of the survey participants reported having bought and consumed products that, in fact, belong to this group of foods. The main source of information on the topic of functional foods was the Internet. While buying these products, respondents from both countries chiefl y took into account the price, the quality and the list of ingredients. The results point to the need to popularize information about functional foods using trustworthy sources, in order to foster nutritional awareness. Consumer knowledge is the basis for the positive perception and acceptance of health-promoting foods and for making rational dietary choices.

Streszczenie w języku polskim:

Żywienie to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Spożywanie żywności – zawierającej naturalnie lub celowo wzbogacanej w substancje bioaktywne – może wspomagać prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu, a przede wszystkim być ważnym elementem profi laktyki wielu niezakaźnych chorób przewlekłych czy warunkować ogólnie dobre samopoczucie. Celem badania było porównanie zachowań wobec żywności funkcjonalnej wybranej grupy osób młodych. Badanie przeprowadzono wśród celowo dobranych 153 młodych konsumentów z Polski i Niemiec na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety. Do analizy statystycznej wykorzystano program IBM SPSS Statistics ver. 23, test Chi2 (p < 0,05). Wśród ankietowanych dominowały osoby, które nie znały terminu „żywność funkcjonalna”. Większość uczestników badania deklarowała kupowanie, jak i spożywanie produktów de facto należących do tej grupy. Głównym źródłem informacji na temat żywności funkcjonalnej był Internet. Podczas zakupu produktów funkcjonalnych, ankietowani z obydwu krajów kierowali się przede wszystkim ich ceną, jakością i składem. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę upowszechniania – w oparciu o wiarygodne źródła – informacji na temat żywności funkcjonalnej, celem budowania świadomości żywieniowej. Posiadana przez konsumentów wiedza jest bowiem podstawą pozytywnego postrzegania i akceptacji żywności prozdrowotnej oraz dokonywania racjonalnych wyborów żywieniowych.

Słowa kluczowe: functional foods, young consumers’ attitudes, Poland, Germany

Słowa kluczowe w języku polskim: żywność funkcjonalna, zachowania młodych konsumentów, Polska, Niemcy

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_94.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.94
Zapis do cytowania:

MLA Zegan, Magdalena, et al. "COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIOURS RELATED TO FUNCTIONAL FOODS AMONG SELECTED YOUNG CONSUMERS IN POLAND AND GERMANY." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 679-686.
APA Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska, Marta Styczeń (2016). COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIOURS RELATED TO FUNCTIONAL FOODS AMONG SELECTED YOUNG CONSUMERS IN POLAND AND GERMANY. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 679-686
ISO 690 ZEGAN, Magdalena, MICHOTA-KATULSKA, Ewa, STYCZEń, Marta. COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIOURS RELATED TO FUNCTIONAL FOODS AMONG SELECTED YOUNG CONSUMERS IN POLAND AND GERMANY. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 679-686.
Adres do korespondencji:
dr inż. Magdalena Zegan, Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Ciołka 27, 01-445 Warszawa,Poland
Email do korespondencji:
magdalena.zegan@wum.edu.pl

Literatura

 • Annunziata, A., Vecchio, R. (2013). Agri-food Innovation and the Functional Food Market in Europe: Concerns and Challenges. EuroChoices. 12, 12–19.
 • Ares, G., Giménez, A., Gámbaro, A. (2008). Influence of nutritional knowledge on perceived healthiness and willingness to try functional foods. Appet, 51(3), 663-668.
 • Bornkessel, S., Bröring, S., Omta, S. O., van Trijp, H. (2014). What determines ingredient awareness of consumers? A study on ten functional food ingredients. Food Qual Prefer, 32, 330-339.
 • Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E. (2011) Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygiea Public Health, 46 (1), 39-46.
 • Dymkowska-Malesa, M., Szparaga, A. (2014). Ocena wiedzy żywieniowej konsumentów o żywności funkcjonalnej. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2(39), 50-55.
 • Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Topolska, K., Cabała, A. Żywnośc funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością. Bromat. Chem. Toksykol., 48(2), 166-175.
 • Fortified/Functional Packed Food in Poland. (maj 2014a). Euromonitor International.
 • Fortified/Functional Packaged food in Germany. (czerwiec 2014b). Euromonitor International.
 • Functional foods market increases in size. Leatherhead Food Research November (2014). Pobrane 20 luty 2015 z: http://www.leatherheadfood.com/functional-foods-market-increases-in-size
 • Górecka, D., Czarnocińska, J., Idzikowski, M. (2009). Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywn Nauka Technol Jakość, 4 (65), 320 – 326.
 • Health and Wellness in Poland. (maj 2014a). Euromonitor International.
 • Health and Wellness in Germany. (czerwiec 2014b). Euromonitor International.
 • Jeżewska-Zychowicz, M. (2009). Impact of beliefs and attitudes on young consumers’ willingness to use functional food. Pol J Food Nutr Sci, 59, 2, 183-187.
 • Kljusuric, J., Cacic, J. (2014). Changes of young consumers perception regarding functional food – case of Croatia. Jjournal of Hygienic Engineering and Design, 7, 61-65.
 • Kowalik, J., Mierzejewska, A., Ziajka, S., Żulewska, J. (2011). Podstawy produkcji deserów mlecznych o właściwościach funkcjonalnych. W: Żywność projektowana. Designed food. Część II. PTTŻ, Kraków, 7-22.
 • Kudełka, W. (2011). Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. W: M.G. Woźniak, (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. (s. 18, 292-293). Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Markovina, J. Cacic, J., Gajdoš, Kljusuric, J. at all (2011). Young consumers' perception of functional foods in Croatia. Br Food J, 113(1), 7-16.
 • Menrad, K. (2006). Consumers’ attitudes and expectations concerning Functional Food. University of Applied Sciences of Weihenstephan. Germany
 • Pounis, G. D., Makri, S., Gougias, L. at all (2011). Consumer perception and use of iron fortified foods is associated with their knowledge and understanding of nutritional issues. Food Qual Prefer, 22(7), 683-688.
 • Raport Gemius: Żywność funkcjonalna 2012 - czyli co ma Polak na talerzu. Pobrane 03 maja 2015 z: http://marketing-news.pl/message.php?art=32720
 • Scientific concepts of functional foods in Europe-Consensus document (1999). Br J Nutr, 81(1), 1-27.
 • The Food & Beverage Industry in Germany 2014/2015. Overview 2014/15. Pobrane 22 luty 2015 z: http://www.gtai.com
 • Urala, N., Lahteenmaki, L. (2003). Reasons behind consumers functional food choices. Nutr Food Sci, 33, 148–158.
 • Waszkiewicz-Robak, B., Kulik, K., Bazarnik, M. (2015). Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki o żywności i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W: M. Karwowska, W. Gustaw, (red.) , Trendy w żywieniu człowieka. (s.355-365). Wyd. Naukowe PTTŻ
 • Zachowania żywieniowe Polaków. (2014). CBOS. (s. 1-22). Warszawa.