Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.93

Joanna Średzińska

Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych krajów UE (na podstawie FADN)

THE DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE EU COUNTRIES’ FARMS (BASED ON FADN)

Abstract:

The aim of the paper was to present the economic situation of farms in the countries of the EU at two diff erent moments in time, and to attempt to assess changes in their situations in the considered period. Analyses were carried out on the basis of FADN data. The object of the study was the economic situation, including production potential, production and economic results and fi nancial indicators. Based on selected characteristics, cluster analysis was performed for 2004 and 2013 and the economic situations of created typological groups was presented. It was found that in both the given years agriculture in the EU countries can be divided into several types. In the studied decade, convergence in the economic situation of farms in the EU was observed. Most Czech, Estonian, and Latvian entities benefi ted from this process.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych krajów UE w dwóch różnych momentach czasowych oraz próba oceny zmian tej sytuacji w badanym okresie. Analizy przeprowadzono na podstawie danych FADN. Przedmiotem badań była sytuacja ekonomiczna, obejmująca potencjał wytwórczy, wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz wskaźniki fi nansowe. Na podstawie wybranych cech wykonano analizę skupień dla lat 2004 i 2013 oraz przedstawiono sytuację ekonomiczną utworzonych grup typologicznych. Stwierdzono, że w obu badanych latach w krajach UE można wyróż- nić kilka typów rolnictwa. W badanym dziesięcioleciu zaobserwowano proces konwergencji w zakresie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w UE, a na procesie tym najbardziej skorzystały podmioty czeskie, a także estońskie i łotewskie.

Słowa kluczowe: economic situation, farms, FADN, cluster analysis

Słowa kluczowe w języku polskim: sytuacja ekonomiczna, gospodarstwa rolne, FADN, analiza skupień

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_93.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.93
Zapis do cytowania:

MLA Średzińska, Joanna. "THE DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE EU COUNTRIES’ FARMS (BASED ON FADN)." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 669-677.
APA Joanna Średzińska (2016). THE DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE EU COUNTRIES’ FARMS (BASED ON FADN). J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 669-677
ISO 690 ŚREDZIńSKA, Joanna. THE DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE EU COUNTRIES’ FARMS (BASED ON FADN). J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 669-677.
Adres do korespondencji:
dr Joanna Średzińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Email do korespondencji:
sredzinska@up.poznan.pl

Literatura

  • Baer-Nawrocka, A. (2015). Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. Tom IX. Warszawa: Wyd. PTE, 177-186.
  • http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.
  • Kisielińska, J. (2009). Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat. 8 (23), 104-115.
  • Kisielińska, J., Stańko, S. (2009). Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G Ekon. Roln. 96, 2, 63-76.
  • Nowak, A., Domańska, K. (2014). Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Rocz. Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 101, 1, 64-73.
  • Poczta, W., Sadowski, A., Średzińska, J. (2008). Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczn. Nauk Roln. Ser. G Ekon. Roln. 95, 1, 42-56.
  • Runowski, H. (2014). Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361, 196-205.
  • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
  • Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.