Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.92

Ruta Śpiewak, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Anna Ciechomska

Organizacje rolnicze w Polsce – próba typologii

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN POLAND – AN ATTEMPT TOWARDS A TYPOLOGY*

Abstract:

Agricultural organizations play an important role in political decision-making at the local, national, and EU levels. However, it is diffi cult to estimate to what extent the size of public transfers to the Polish countryside is a direct eff ect of these organizations’ activity. The same question applies to farming privileges, which are much more numerous than those for other social groups in rural areas. One of the reasons for this stems from the fact that agricultural organizations in Poland have rarely been examined. The aim of this article is therefore to obtain a structured picture of agricultural organizations in Poland and to search for relations between their legal forms and statutory goals. The main types distinguished here include farmers’ trade unions, employers’ organizations, agribusiness organizations (agribusiness federations and unions), and associations. Taking into consideration the number of members and the thrust of activities, including impact on agricultural policy, the most important agricultural organizations in Poland seem to be the trade unions and agribusiness organizations. The substantive diff erence between them lies in their stated goals. Trade unions primarily indicate goals of a social nature. Federations of agribusiness organizations strive to support their members and promote policy changes, while agribusiness organizations work for the development of specialized farms.

Streszczenie w języku polskim:

Organizacje rolnicze odgrywają ważną rolę w tworzeniu polityki na poziomie lokalnym, narodowym i unijnym. Trudno jednak oszacować, w jakim stopniu wielkość transferów publicznych trafi ających na polską wieś oraz dużo liczniejsze – w porównaniu z innymi grupami społecznymi na wsi – przywileje rolnicze są bezpośrednim efektem działania tych organizacji. Jednym z powodów jest fakt, że organizacje rolnicze są w Polsce badane sporadycznie. Celem artykułu jest uzyskanie uporządkowanego obrazu organizacji rolniczych w Polsce oraz poszukiwanie zależności między ich formą prawną a celami zapisanymi w statutach. Do wyróżnionych głównych typów organizacji należą: związki zawodowe rolników, organizacje pracodawców, organizacje branżowe (związki i zrzeszenia branżowe) oraz stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę liczbę członków oraz cele dzia- łania obejmujące wpływ na politykę rolną, najistotniejszymi organizacjami rolnymi w Polsce są związki zawodowe i organizacje branżowe. Główna różnica między nimi dotyczy przedstawionych celów działania. Związki zawodowe wskazują przede wszystkim cele o charakterze socjalnym. Federacje organizacji branżowych starają się wspierać swoich członków oraz działać na rzecz zmiany polityki, natomiast organizacje branżowe działają na rzecz rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych.

Słowa kluczowe: agricultural organizations, typology, goals, trade unions, agribusiness organizations, employers’ organizations

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnicze, typologia, cele organizacji, związki zawodowe, organizacje branżowe, organizacje pracodawców

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_92.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.92
Zapis do cytowania:

MLA Śpiewak, Ruta, et al. "AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN POLAND – AN ATTEMPT TOWARDS A TYPOLOGY*." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 659-668.
APA Ruta Śpiewak, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Anna Ciechomska (2016). AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN POLAND – AN ATTEMPT TOWARDS A TYPOLOGY*. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 659-668
ISO 690 ŚPIEWAK, Ruta, MILCZAREK-ANDRZEJEWSKA, Dominika, CIECHOMSKA, Anna. AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN POLAND – AN ATTEMPT TOWARDS A TYPOLOGY*. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 659-668.
Adres do korespondencji:
dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
ruta.spiewak@ irwirpan.waw.pl

Literatura

 • Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck
 • FDPA (2002). Polska wieś. Raport o stanie wsi. Warszawa: FDPA.
 • Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2008). Research methods in the social sciences. New York: Worth Publishers..
 • Griffin, R.W. (2008). Fundamentals of management. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
 • GUS (2015). Związki zawodowe w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/zwiazki-zawodowe-w-polsce-w-2014-r-,10,1.html
 • (dostęp 16.03.2016).
 • Halamska, M. (1998). Francuskie Zawodowe Organizacje Rolnicze. Geneza, zasady organizacji oraz funkcje systemu. Poznań: Agrolinia 2000-Fundusz Współpracy.
 • Halamska, M. (2008). Organizacje rolników: bilans niesentymentalny. W: M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe (s. 103-133). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kamiński, R. (2008). Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Michna, W. (2010). Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki. Warszawa: IERiGŻ PIB.
 • Milczarek-Andrzejewska, D. (2014). Zagadnienie siły w ekonomii - na przykładzie sektora rolno-spożywczego. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pappi, F.; Henning, C. (1999). The organisation of influence on the EC’s common agricultural policy: A network approach. European Journal of Political Research, 36, 257–281.
 • Puchalski, J. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.
 • Internet websites:
 • http://kolkarolnicze.eu
 • http://kzpbc.com.pl/
 • http://kzpt.org/
 • http://przedsiebiorcarolny.pl/
 • http://www.fbzpr.org.pl
 • http://www.hodowcydrobiu.pl
 • http://www.kzpbc.com.pl/
 • http://www.kzp-ptch.pl/
 • http://www.minrol.gov.pl/
 • http://www.pfhb.pl/
 • http://www.sejm.gov.pl/
 • http://www.solidarnoscri.pl
 • http://wzp-krakow.pl/