Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.89

Stanisława Sokołowska, Paweł Szwiec

Zmiany uczestnictwa rolników w wiejskich organizacjach samorządowych Opolszczyzny

CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION

Abstract:

The article’s fi ndings referred to and described one of the most important dimensions of social capital of farmers in the Opolszczyzna – self-organization of farmers in the period from 2008 to 2014. Particularly, the popularity of different self-governed organizations among farmers and their effi ciency have been presented. The described fi ndings point to stagnation in the development of self-organization of farmers in the discussed period. 

Streszczenie w języku polskim:

W artykule podjęto próbę określenia zmian w zakresie samoorganizacji społeczności wiejskiej Opolszczyzny z uwzględnieniem konstruktu kapitału społecznego. W tym celu wykorzystano dane uzyskane od osób kierujących gospodarstwami rolnymi zamieszkałych w wybranych gminach Opolszczyzny. Zostały one zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Zawarte w nim pozycje umożliwiły określenie zmian, jakie zaszły w latach 2008–2014, m.in. pod względem: przynależ- ności respondentów do różnych organizacji samorządu wiejskiego, sposobu postrzegania przez rolników efektów działań tych instytucji czy postrzegania przez kierowników gospodarstw rolnych możliwości wywierania wpływu przez różne podmioty na sytuację w gminie. Ujawniły przy tym występowanie kilku negatywnych zjawisk w dziedzinie samorządności wiejskiej, które świadczą o stagnacji w jej rozwoju w latach 2000–2014.

Słowa kluczowe: social capital, self-organization of farmers, farmers’ social activity

Słowa kluczowe w języku polskim: kapitał społeczny wsi, samoorganizacja społeczności wiejskiej, aktywność społeczna rolników

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_89.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.89
Zapis do cytowania:

MLA Sokołowska, Stanisława, and Paweł Szwiec. "CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 629–638.
APA Stanisława Sokołowska, Paweł Szwiec (2016). CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 629–638
ISO 690 SOKOłOWSKA, Stanisława, SZWIEC, Paweł. CHANGES IN FARMERS’ PARTICIPATION IN RURAL ORGANIZATIONS OF OPOLSZCZYZNA REGION. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 629–638.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
stanislawa.sokolowska@uni.opole.pl

Literatura

 • Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. (2008). Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Dyngus M. (2005). Grupy producentów na rynku świeżych owoców i warzyw. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 8.
 • Fukuyama F. (1999). The Great Disruption, New York.
 • Gliński P. (2003). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – problemy i nadzieje. W: E. Nycz (red.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej. Opole: Wyd. Instytutu Śląskiego.
 • Górecki J. (2004). Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. Wieś i Rolnictwo 123 (2).
 • Kożuch A. (1999). Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 • Lemanowicz M. (2005). Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW). W: B. Klepacki (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Lewenstein B., Palska H. (2004). Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych. W: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. IFiS.
 • Paszkowski S. (2001). Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD). Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Sokołowska S. (1994). Produktywność rolnictwa indywidualnego w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej (na przykładzie badań w województwie opolskim). Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • van Staveren I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. Journal of Economic Issues, 37 (2).
 • Szreter S. (2000). Socisl Capital, the Economy, and Education in Historical Perspective. W: S. Baron, J. Field, T. Schuller (red.), Social Capital: Critical Perspectives.Oxford: Oxford University Press.
 • van Staveren I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. Journal of Economic Issues, 37 (2).